Visa allt om Johan Thorén AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 9 249 8 567 9 186 9 905 9 242 10 821 11 241 11 488 11 826 11 522
Övrig omsättning 372 1 832 552 753 824 686 143 6 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 66 1 235 98 383 1 438 1 383 631 543 1 212 1 723
Resultat efter finansnetto 61 1 213 127 1 440 1 425 1 372 603 581 1 227 1 528
Årets resultat 248 750 14 1 095 1 039 1 022 513 570 1 035 904
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 943 4 465 4 605 4 777 3 460 3 591 2 816 2 436 2 628 2 581
Omsättningstillgångar 4 756 6 133 4 833 6 306 10 486 9 394 8 992 10 077 10 501 9 806
Tillgångar 9 699 10 598 9 438 11 083 13 946 12 985 11 808 12 513 13 128 12 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 086 5 214 4 864 5 950 4 855 6 243 7 121 7 358 7 468 6 673
Obeskattade reserver 2 855 3 145 3 004 3 091 3 092 3 036 3 018 3 224 3 464 3 649
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 147 307 467 627 398 339 394 449
Kortfristiga skulder 1 758 2 240 1 424 1 736 5 532 3 078 1 271 1 591 1 802 1 616
Skulder och eget kapital 9 699 10 598 9 438 11 083 13 946 12 985 11 808 12 513 13 128 12 387
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 365 2 151 2 693 2 442 2 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 995 1 014 974 832 850
Utdelning till aktieägare 600 375 400 1 100 0 2 428 0 0 680 0
Omsättning 9 621 10 399 9 738 10 658 10 066 11 507 11 384 11 494 11 826 11 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 10 10 10 10 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 028 952 1 148 991 924 1 082 1 124 1 276 1 478 1 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 378 428 378 339 342 326 414 419 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 298 1 482 393 736 1 806 1 792 1 068 910 1 639 2 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,96% -6,74% -7,26% 7,17% -14,59% -3,74% -2,15% -2,86% 2,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,68% 11,65% 1,73% 14,49% 10,35% 10,69% 5,40% 5,39% 10,34% 15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,71% 14,42% 1,77% 16,21% 15,62% 12,83% 5,68% 5,87% 11,47% 16,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,09% 60,37% 61,93% 65,64% 63,98% 61,19% 58,81% 56,53% 66,81% 67,42%
Rörelsekapital/omsättning 32,41% 45,44% 37,11% 46,14% 53,60% 58,37% 68,69% 73,87% 73,56% 71,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,40% 72,34% 76,36% 75,44% 52,11% 66,32% 80,24% 78,90% 76,33% 75,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,97% 234,38% 305,20% 339,98% 181,53% 298,38% 659,17% 586,30% 539,46% 564,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!