Visa allt om Joachim Brinkfält Bygg & Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 185 938 1 788 7 300 476 2 115 3 645 2 218 1 494 2 076
Övrig omsättning 0 0 5 85 478 154 21 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -42 -392 136 1 177 -115 207 685 398 -133 9
Resultat efter finansnetto -42 -393 136 1 177 -140 192 674 388 -133 9
Årets resultat -2 3 185 713 -140 113 408 238 -37 6
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 139 225 312 133 177 16 30 40 19
Omsättningstillgångar 831 825 1 392 1 646 4 185 2 908 2 840 2 405 1 811 1 629
Tillgångar 909 964 1 617 1 958 4 318 3 085 2 856 2 435 1 851 1 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 770 772 969 1 134 421 760 847 639 402 439
Obeskattade reserver 39 80 482 585 285 285 240 90 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 586 1 559 973 973 1 147 773
Kortfristiga skulder 100 112 167 239 3 026 480 796 733 302 339
Skulder och eget kapital 909 964 1 617 1 958 4 318 3 085 2 856 2 435 1 851 1 648
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 716 710 652 633 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 257 258 239 233 228
Utdelning till aktieägare 0 0 200 350 0 200 200 200 0 0
Omsättning 1 185 938 1 793 7 385 954 2 269 3 666 2 218 1 494 2 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 185 938 1 788 7 300 476 1 058 1 823 1 109 747 1 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 696 685 641 612 489 490 461 437 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 -305 223 1 233 -71 238 690 408 -128 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,33% -47,54% -75,51% 1 433,61% -77,49% -41,98% 64,34% 48,46% -28,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,62% -40,66% 8,41% 60,11% -2,66% 6,71% 23,98% 16,34% -7,19% 0,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,54% -41,79% 7,61% 16,12% -24,16% 9,79% 18,79% 17,94% -8,90% 0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,24% 52,67% 57,44% 28,00% 55,67% 59,95% 52,62% 69,57% 64,93% 55,73%
Rörelsekapital/omsättning 61,69% 76,01% 68,51% 19,27% 243,49% 114,80% 56,08% 75,38% 101,00% 62,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,06% 86,56% 83,18% 81,22% 14,90% 31,84% 36,21% 29,13% 21,72% 30,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 831,00% 736,61% 833,53% 688,70% 17,12% 138,33% 158,92% 117,60% 101,66% 98,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!