Visa allt om Collage Foto i Örebro AB
Visa allt om Collage Foto i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 15 858 20 573 17 945 18 969 18 611 10 383 7 419 9 277 7 614 5 135
Övrig omsättning 12 19 10 5 - - 68 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 699 2 893 94 1 628 343 244 663 1 142 911 -70
Resultat efter finansnetto 4 699 2 892 86 1 620 711 260 671 1 399 878 -135
Årets resultat 3 269 9 53 935 554 1 358 819 435 -88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 7 757 790 824 880 938 382 342 445
Omsättningstillgångar 7 222 3 703 2 313 2 857 2 720 3 376 1 722 2 383 1 293 627
Tillgångar 7 227 3 710 3 070 3 646 3 544 4 256 2 660 2 765 1 635 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 715 446 1 037 1 483 1 248 694 994 1 236 867 612
Obeskattade reserver 0 0 1 033 1 034 624 538 748 576 254 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 891 2 891 170 170 503 1 247 130 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 621 373 830 959 1 169 1 777 788 953 514 460
Skulder och eget kapital 7 227 3 710 3 070 3 646 3 544 4 256 2 660 2 765 1 635 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 162 988 1 228 1 069
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 992 4 312 4 282 4 284 3 252 1 621 1 540 1 300 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 022 1 689 1 608 1 487 1 282 1 132 1 023 1 004 719
Utdelning till aktieägare 0 0 600 500 700 0 300 600 450 180
Omsättning 15 870 20 592 17 955 18 974 18 611 10 383 7 487 9 277 7 614 5 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 8 7 10 8 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 220 1 470 2 243 2 710 1 861 1 298 1 060 1 325 1 088 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 326 525 774 854 601 570 574 526 522 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 701 2 909 127 1 680 399 302 740 1 212 971 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 14,64% -5,40% 1,92% 79,24% 39,95% -20,03% 21,84% 48,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,02% 78,06% 3,06% 45,17% 21,53% 6,39% 25,41% 50,81% 61,28% -1,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,63% 14,08% 0,52% 8,68% 4,10% 2,62% 9,11% 15,14% 13,16% -0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,62% 73,64% 60,94% 58,36% 55,95% 75,84% 82,81% 70,88% 78,58% 71,76%
Rörelsekapital/omsättning 29,01% 16,19% 8,26% 10,01% 8,33% 15,40% 12,59% 15,41% 10,23% 3,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,40% 12,02% 60,02% 62,80% 48,19% 25,62% 58,09% 60,05% 64,21% 57,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,40% 978,82% 274,22% 294,37% 228,83% 187,62% 203,68% 236,73% 202,14% 129,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...