Visa allt om Vedbark Restaurang AB
Visa allt om Vedbark Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 4 594 5 797 6 713 6 916 8 344 8 586 8 133 8 752 8 052
Övrig omsättning 2 633 153 78 240 27 218 47 165 111 155
Rörelseresultat (EBIT) 2 375 -652 -102 291 46 291 -223 306 447 131
Resultat efter finansnetto 2 422 -661 -122 271 18 249 -242 302 471 138
Årets resultat 1 598 -455 1 23 7 78 151 190 192 71
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 005 388 436 608 734 952 1 236 583 710 817
Omsättningstillgångar 366 71 117 629 548 516 699 1 196 1 123 677
Tillgångar 2 371 459 554 1 237 1 282 1 468 1 934 1 779 1 833 1 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 438 -160 295 449 576 638 680 650 580 478
Obeskattade reserver 497 0 206 341 110 120 0 470 441 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 84 5 300 304 436 568 320 380 440
Kortfristiga skulder 437 534 48 147 292 274 686 340 433 319
Skulder och eget kapital 2 371 459 554 1 237 1 282 1 468 1 934 1 779 1 833 1 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 93 66 318 296 331 441 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 359 1 391 1 521 1 505 1 876 2 142 1 727 1 720 1 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 365 395 488 546 736 807 691 758 725
Utdelning till aktieägare 0 0 0 155 150 69 120 120 120 90
Omsättning 2 633 4 747 5 875 6 953 6 943 8 562 8 633 8 298 8 863 8 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 4 4 6 7 9 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 149 1 449 1 119 988 927 954 1 017 972 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 433 448 358 306 335 368 348 330 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 375 -604 98 497 263 575 95 511 650 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -20,75% -13,65% -2,94% -17,11% -2,82% 5,57% -7,07% 8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -142,05% -18,23% 23,61% 3,82% 19,96% -11,38% 17,20% 26,68% 10,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -14,19% -1,74% 4,35% 0,71% 3,51% -2,56% 3,76% 5,59% 1,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 53,96% 65,24% 70,22% 71,23% 72,75% 74,35% 70,93% 70,75% 68,42%
Rörelsekapital/omsättning - -10,08% 1,19% 7,18% 3,70% 2,90% 0,15% 10,53% 7,88% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,00% -34,86% 82,25% 57,80% 51,25% 49,49% 35,16% 56,01% 48,96% 44,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,75% 13,11% 243,75% 344,22% 149,66% 121,53% 71,28% 307,35% 254,50% 198,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...