Visa allt om BK Hallen Aktiebolag
Visa allt om BK Hallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 28 565 28 161 27 479 27 862 27 576 28 074 29 572 28 932 27 871 26 079
Övrig omsättning 135 86 533 72 225 81 73 78 133 56
Rörelseresultat (EBIT) 380 385 398 -89 53 -285 269 372 783 628
Resultat efter finansnetto 380 386 399 -84 61 -289 264 384 823 634
Årets resultat 283 331 366 84 82 4 181 318 516 219
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 269 208 332 669 1 021 1 427 1 279 1 507 1 590
Omsättningstillgångar 3 523 3 594 3 733 3 323 5 023 2 974 2 624 3 080 3 316 2 390
Tillgångar 3 709 3 863 3 940 3 655 5 693 3 995 4 051 4 359 4 823 3 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 932 1 950 1 619 1 353 1 269 1 186 1 332 1 452 1 434 1 117
Obeskattade reserver 586 578 627 710 926 991 1 302 1 293 1 356 1 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 190 1 336 1 694 1 592 3 498 1 818 1 417 1 615 2 034 1 606
Skulder och eget kapital 3 709 3 863 3 940 3 655 5 693 3 995 4 051 4 359 4 823 3 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 782 772 707 721 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 102 3 000 2 965 3 019 2 891 2 203 2 256 2 191 1 954 1 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 190 1 010 1 042 972 875 925 979 1 027 974 938
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 150 300 300 200
Omsättning 28 700 28 247 28 012 27 934 27 801 28 155 29 645 29 010 28 004 26 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 9 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 174 3 129 3 053 3 096 3 447 3 119 2 957 2 893 2 787 2 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 451 450 455 485 440 406 402 371 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 534 583 282 470 184 773 808 1 170 1 010
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,43% 2,48% -1,37% 1,04% -1,77% -5,07% 2,21% 3,81% 6,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,25% 9,97% 10,13% -1,26% 1,05% -7,13% 6,64% 8,88% 17,23% 16,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,33% 1,37% 1,45% -0,17% 0,22% -1,02% 0,91% 1,34% 2,98% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,32% 26,23% 25,90% 25,59% 24,91% 24,60% 26,90% 25,66% 25,85% 26,11%
Rörelsekapital/omsättning 8,17% 8,02% 7,42% 6,21% 5,53% 4,12% 4,08% 5,06% 4,60% 3,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,41% 62,15% 53,50% 51,33% 34,28% 47,97% 56,57% 54,67% 49,98% 50,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,98% 171,86% 141,38% 136,37% 108,00% 92,74% 93,37% 117,83% 110,32% 83,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...