Visa allt om Kavulu Estates AB
Visa allt om Kavulu Estates AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 267 7 669 7 148 7 438 7 046 7 350 7 472 6 864 4 250 2 076
Övrig omsättning 77 - - - - - 214 5 317 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 485 4 513 3 552 3 931 3 431 3 824 3 941 8 785 1 190 -272
Resultat efter finansnetto 5 498 1 930 2 923 3 429 2 781 3 494 4 322 8 640 192 8
Årets resultat 3 720 201 -691 731 1 877 4 184 3 094 5 263 2 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 090 50 187 48 521 47 657 47 110 46 845 46 566 44 672 46 777 37 719
Omsättningstillgångar 23 674 14 057 9 289 6 884 4 948 2 741 7 528 16 117 3 340 2 690
Tillgångar 75 765 64 244 57 811 54 541 52 058 49 586 54 095 60 788 50 117 40 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 082 362 161 852 121 147 1 710 5 425 162 160
Obeskattade reserver 0 0 630 730 0 0 2 191 1 505 5 5
Avsättningar (tkr) 1 332 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 758 28 214 27 729 27 289 27 658 26 510 26 523 26 318 25 696 38 621
Kortfristiga skulder 41 592 34 091 29 290 25 669 24 279 22 929 23 671 27 541 24 254 1 623
Skulder och eget kapital 75 765 64 244 57 811 54 541 52 058 49 586 54 095 60 788 50 117 40 409
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 5 200 0 0
Omsättning 8 344 7 669 7 148 7 438 7 046 7 350 7 686 12 181 4 250 2 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 399 5 514 4 850 5 490 4 990 5 393 5 497 10 005 2 424 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,80% 7,29% -3,90% 5,56% -4,14% -1,63% 8,86% 61,51% 104,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,23% 9,72% 8,96% 10,22% 9,68% 11,24% 10,57% 17,28% 4,73% 3,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 93,71% 81,44% 72,48% 74,91% 71,52% 75,84% 76,55% 153,02% 55,76% 73,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -216,74% -261,23% -279,81% -252,55% -274,35% -274,67% -216,05% -166,43% -492,09% 51,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,39% 0,56% 1,13% 2,61% 0,23% 0,30% 6,15% 10,75% 0,33% 0,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,92% 41,23% 31,71% 26,82% 20,38% 11,95% 31,80% 58,52% 13,77% 165,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...