Visa allt om Bridgepoint AB
Visa allt om Bridgepoint AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 201 58 563 51 910 54 900 46 553 44 645 39 072 31 326 28 846 19 688
Övrig omsättning - 5 - - - - - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 728 4 651 4 194 4 259 4 075 3 230 3 548 2 907 2 565 1 767
Resultat efter finansnetto 3 730 4 660 4 183 4 281 4 136 3 304 3 552 2 848 2 622 1 790
Årets resultat 2 865 3 606 3 212 3 239 2 870 2 304 2 534 1 986 1 849 1 268
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 633 609 659 935 1 306 1 224 1 539 1 469 115
Omsättningstillgångar 38 832 35 154 34 436 34 528 25 484 22 090 17 702 17 503 19 560 11 717
Tillgångar 39 418 35 787 35 045 35 187 26 419 23 396 18 926 19 042 21 029 11 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 750 17 885 14 279 11 067 7 828 4 958 2 654 7 817 5 831 3 982
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 669 17 902 20 766 24 120 18 591 18 438 16 273 11 225 15 198 7 850
Skulder och eget kapital 39 418 35 787 35 045 35 187 26 419 23 396 18 926 19 042 21 029 11 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 6 218 6 611 1 910 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 33 311 27 931 31 611 25 491 25 359 14 769 10 173 13 883 8 945
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 12 542 10 844 11 905 9 381 9 271 8 218 6 455 5 528 3 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 7 697 0 0
Omsättning 46 201 58 568 51 910 54 900 46 553 44 645 39 072 31 344 28 846 19 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 13 14 11 11 10 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 200 4 505 3 993 3 921 4 232 4 059 3 907 5 221 4 808 3 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 389 3 725 3 275 3 238 3 324 3 252 3 098 3 974 3 616 2 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 775 4 690 4 360 4 575 4 446 3 608 3 863 3 226 2 647 1 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,11% 12,82% -5,45% 17,93% 4,27% 14,26% 24,73% 8,60% 46,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,46% 13,05% 11,97% 12,17% 15,70% 14,14% 18,78% 15,31% 12,51% 15,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,07% 7,97% 8,08% 7,80% 8,91% 7,41% 9,10% 9,31% 9,12% 9,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,64% 29,46% 26,33% 18,96% 14,81% 8,18% 3,66% 20,04% 15,12% 19,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,64% 49,98% 40,74% 31,45% 29,63% 21,19% 14,02% 41,05% 27,73% 33,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,00% 196,37% 165,83% 143,15% 137,08% 119,81% 108,78% 155,93% 128,70% 149,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...