Visa allt om ONICS industriplast AB
Visa allt om ONICS industriplast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 391 3 591 1 011 422 619 542 437 449 434 495
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 049 1 194 298 98 11 40 80 16 -84 18
Resultat efter finansnetto 1 031 1 192 296 96 11 39 74 9 -90 11
Årets resultat 801 929 231 70 7 28 72 9 -90 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 55 22 49 76 103 121 118 61 99
Omsättningstillgångar 7 487 1 814 632 289 257 281 210 203 169 174
Tillgångar 7 795 1 869 654 338 333 383 330 322 231 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 981 363 181 111 129 173 101 20 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 0 0 0 0 0 48 38 0
Kortfristiga skulder 6 514 888 292 156 222 254 158 173 173 164
Skulder och eget kapital 7 795 1 869 654 338 333 383 330 322 231 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 193 168 61 124 217 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 792 1 021 157 44 0 24 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 812 310 44 14 61 60 19 37 67 29
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 14 391 3 591 1 011 422 619 545 437 449 434 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 599 718 1 011 422 619 542 437 449 434 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 280 251 91 276 219 95 168 286 124
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 130 1 230 325 125 38 95 104 31 -46 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 300,75% 255,19% 139,57% -31,83% 14,21% 24,03% -2,67% 3,46% -12,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,46% 63,88% 45,57% 28,99% 3,30% 10,44% 24,24% 4,97% -36,36% 6,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,29% 33,25% 29,48% 23,22% 1,78% 7,38% 18,31% 3,56% -19,35% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,84% 90,09% 92,19% 99,76% 100,00% 99,26% 100,00% 92,65% 97,47% 86,46%
Rörelsekapital/omsättning 6,76% 25,79% 33,63% 31,52% 5,65% 4,98% 11,90% 6,68% -0,92% 2,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,24% 52,49% 55,50% 53,55% 33,33% 33,68% 52,42% 31,37% 8,66% 40,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,94% 193,81% 202,40% 167,31% 103,15% 99,61% 113,92% 100,00% 63,01% 64,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...