Visa allt om M.J. Lots och Åkeri AB
Visa allt om M.J. Lots och Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 594 12 306 10 942 11 320 9 720 8 929 6 950 6 417 6 920 7 732
Övrig omsättning 10 76 85 93 350 2 125 213 1 300
Rörelseresultat (EBIT) 734 1 273 806 1 030 1 255 968 863 777 221 771
Resultat efter finansnetto 577 1 285 828 1 048 1 274 959 840 769 221 746
Årets resultat 589 892 452 528 600 558 424 294 344 396
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 180 327 556 335 974 1 094 1 100 692 1 124
Omsättningstillgångar 5 127 5 295 4 692 4 482 4 286 3 529 2 492 2 432 2 181 2 103
Tillgångar 5 574 5 475 5 019 5 038 4 621 4 503 3 585 3 533 2 873 3 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 643 1 553 1 062 1 310 1 482 1 482 1 225 1 100 906 862
Obeskattade reserver 1 663 0 1 768 1 581 1 303 877 690 444 93 368
Avsättningar (tkr) 0 1 899 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 34 60 354 360 135 327
Kortfristiga skulder 2 267 2 022 2 190 2 148 1 802 2 084 1 318 1 628 1 739 1 671
Skulder och eget kapital 5 574 5 475 5 019 5 038 4 621 4 503 3 585 3 533 2 873 3 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 547 536 499 481 377 372 409 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 735 4 151 3 502 3 827 2 962 2 753 2 373 2 258 2 447 3 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 535 1 436 1 665 1 743 1 362 1 333 1 057 1 033 1 155 1 413
Utdelning till aktieägare 400 500 400 700 700 600 300 300 100 300
Omsättning 11 604 12 382 11 027 11 413 10 070 8 931 7 075 6 630 6 921 8 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 10 9 9 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 054 1 026 995 1 132 1 080 992 869 802 769 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 480 526 623 544 534 478 461 447 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 913 1 420 953 1 259 1 394 1 365 1 211 1 109 659 1 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,79% 12,47% -3,34% 16,46% 8,86% 28,47% 8,31% -7,27% -10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,19% 23,51% 16,68% 21,08% 27,96% 21,96% 24,27% 22,79% 8,53% 24,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,34% 10,46% 7,65% 9,38% 13,29% 11,08% 12,52% 12,54% 3,54% 10,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,39% 67,34% 100,00% 100,00% 100,00% 80,78% 100,00% 86,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,67% 26,60% 22,87% 20,62% 25,56% 16,18% 16,89% 12,53% 6,39% 5,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,75% 28,37% 48,64% 49,13% 52,85% 47,27% 48,36% 40,18% 33,87% 34,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,16% 261,87% 214,25% 208,66% 237,85% 169,34% 189,07% 149,39% 125,42% 125,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...