Visa allt om El & Signal Byggnad i Alfta AB
Visa allt om El & Signal Byggnad i Alfta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 22 262 20 056 12 547 16 927 22 870 22 158 23 720 17 301 13 821 10 333
Övrig omsättning 81 - 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 219 3 482 538 2 187 4 968 4 898 6 596 3 776 2 646 2 664
Resultat efter finansnetto 4 215 3 503 624 2 367 5 211 5 000 6 613 3 853 2 790 2 734
Årets resultat 7 142 2 738 1 053 1 331 3 029 3 546 3 661 2 139 1 520 1 946
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 288 13 124 10 320 8 758 7 176 6 685 2 736 2 047 2 316 759
Omsättningstillgångar 11 776 14 552 14 388 15 725 17 480 14 654 15 638 11 025 8 048 6 762
Tillgångar 30 064 27 676 24 708 24 483 24 656 21 340 18 373 13 073 10 364 7 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 999 17 856 15 118 14 065 12 734 11 706 10 160 7 499 5 360 4 640
Obeskattade reserver 90 5 049 5 072 5 846 5 308 4 251 4 113 2 557 1 714 1 092
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 144 4 770 4 518 4 572 6 614 5 383 4 100 3 016 3 290 1 789
Skulder och eget kapital 30 064 27 676 24 708 24 483 24 656 21 340 18 373 13 073 10 364 7 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 480 480 964 1 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 8 435 7 825 5 549 7 502 9 221 8 885 7 835 5 718 3 946 2 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 3 298 2 796 2 234 2 998 3 487 3 125 3 009 2 839 2 113 1 670
Utdelning till aktieägare 24 800 0 0 0 0 2 000 2 000 0 1 000 800
Omsättning 22 343 20 056 12 551 16 927 22 870 22 158 23 720 17 301 13 821 10 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 13 18 23 23 28 21 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 172 1 114 965 940 994 963 847 824 921 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 677 669 646 631 628 514 535 565 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 349 3 846 843 2 486 5 169 5 018 6 709 3 883 2 767 2 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,00% 59,85% -25,88% -25,99% 3,21% -6,59% 37,10% 25,18% 33,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,04% 12,66% 2,53% 9,67% 21,13% 23,58% 35,99% 29,48% 26,92% 36,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,96% 17,47% 4,97% 13,98% 22,79% 22,71% 27,88% 22,28% 20,19% 26,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 98,37% 100,00% 100,00% 99,94%
Rörelsekapital/omsättning 34,28% 48,77% 78,66% 65,89% 47,51% 41,84% 48,64% 46,29% 34,43% 48,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,39% 78,75% 77,20% 75,05% 67,51% 69,54% 71,80% 71,45% 63,62% 72,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,17% 305,07% 318,46% 343,94% 264,29% 272,23% 381,41% 365,55% 244,62% 377,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...