Visa allt om Almwik vård och motivation AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-07 2019-07 2018-07 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 5 366 6 182 813 953 1 012 646 1 511 1 259 1 511 1 202
Övrig omsättning 47 7 45 0 0 570 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 536 192 -479 -361 -360 -321 -71 -231 -227 -364
Resultat efter finansnetto 536 192 -484 -363 -353 -366 -127 -298 -330 -472
Årets resultat 334 192 -284 4 52 -766 1 673 -298 -330 -328
Balansräkningar (tkr)
2020-07 2019-07 2018-07 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 86 6 6 6 7 3 241 3 332 4 534 3 607
Omsättningstillgångar 1 404 1 593 851 893 869 1 128 1 241 1 192 239 372
Tillgångar 1 470 1 679 858 900 875 1 134 4 482 4 524 4 772 3 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 308 116 400 396 343 2 310 637 934 275
Obeskattade reserver 120 0 0 0 70 45 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 828 1 848 1 862 1 901
Kortfristiga skulder 708 1 371 742 500 409 746 345 2 040 1 975 1 804
Skulder och eget kapital 1 470 1 679 858 900 875 1 134 4 482 4 524 4 772 3 980
Löner & utdelning (tkr)
2020-07
2019-07
2018-07
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 230 - 0 0 114 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 126 67 55 31 66 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0
Omsättning 5 413 6 189 858 953 1 012 1 216 1 511 1 259 1 511 1 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 1 1 1 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 767 883 813 953 1 012 - - - 1 511 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 579 47 34 396 - - - 178 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 556 212 -479 -361 -360 -321 20 -123 -150 -322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,20% 660,39% -14,69% -5,83% 56,66% -57,25% 20,02% -16,68% 25,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,46% 11,44% -55,83% -40,11% -40,23% -25,84% -1,20% -5,08% -4,74% -9,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,99% 3,11% -58,92% -37,88% -34,78% -45,36% -3,57% -18,27% -14,96% -29,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,63% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,97% 3,59% 13,41% 41,24% 45,45% 59,13% 59,30% -67,36% -114,89% -119,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,04% 18,34% 13,52% 44,44% 51,50% 33,34% 51,54% 14,08% 19,57% 6,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,31% 116,19% 114,69% 178,60% 212,47% 151,21% 359,71% 58,43% 12,10% 20,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...