Visa allt om BS Agro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 16 033 18 439 17 708 16 099 16 723 20 108 17 494 9 445 9 419 8 149
Övrig omsättning 7 0 1 19 6 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 751 1 980 1 241 960 1 373 2 119 2 170 172 784 48
Resultat efter finansnetto 780 1 985 1 252 955 1 391 2 119 2 171 172 802 80
Årets resultat 915 1 322 794 718 1 054 1 368 1 421 198 508 167
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 15 32 59 86 65 84 1 5 12
Omsättningstillgångar 10 465 10 066 9 819 8 065 7 895 7 033 6 667 6 200 6 097 5 860
Tillgångar 10 471 10 081 9 851 8 124 7 980 7 098 6 751 6 201 6 102 5 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 353 4 628 3 486 2 958 3 039 3 145 1 778 1 857 2 409 4 301
Obeskattade reserver 1 500 1 900 1 590 1 390 1 360 1 350 1 006 668 754 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 618 3 554 4 775 3 776 3 581 2 603 3 966 3 677 2 939 967
Skulder och eget kapital 10 471 10 081 9 851 8 124 7 980 7 098 6 751 6 201 6 102 5 872
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 770 1 430 1 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 580 540 521
Utdelning till aktieägare 200 190 180 266 800 1 160 0 1 500 750 2 400
Omsättning 16 040 18 439 17 709 16 118 16 729 20 108 17 494 9 445 9 419 8 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 672 3 073 2 951 2 683 5 574 3 351 2 916 1 574 1 570 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 373 365 354 814 392 381 398 340 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 759 1 997 1 268 987 1 394 2 138 2 181 177 791 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,05% 4,13% 9,99% -3,73% -16,83% 14,94% 85,22% 0,28% 15,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,46% 19,70% 12,73% 11,82% 17,43% 29,85% 32,16% 2,77% 13,14% 1,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,87% 10,77% 7,08% 5,96% 8,32% 10,54% 12,41% 1,82% 8,51% 0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,50% 31,70% 29,27% 30,37% 35,53% 31,69% 39,76% 41,90% 44,04% 43,59%
Rörelsekapital/omsättning 42,71% 35,32% 28,48% 26,64% 25,80% 22,03% 15,44% 26,71% 33,53% 60,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,30% 60,61% 47,98% 49,76% 51,38% 59,14% 37,96% 38,35% 49,12% 81,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,48% 104,36% 96,19% 70,55% 85,81% 116,06% 93,55% 94,94% 121,40% 371,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!