Visa allt om B Flemströms Gräv & Last i Luleå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 934 18 827 18 743 16 393 16 766 16 187 13 589 14 088 13 077 13 470
Övrig omsättning 1 754 95 182 6 0 0 12 0 16 160
Rörelseresultat (EBIT) 4 703 1 663 1 378 -366 562 576 -707 487 94 -145
Resultat efter finansnetto 4 556 1 492 1 161 -521 426 431 -832 320 -92 125
Årets resultat 1 756 538 3 108 10 5 95 268 0 125
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 547 8 012 7 508 5 407 4 675 5 523 4 601 4 256 5 097 4 559
Omsättningstillgångar 5 456 3 208 2 728 2 255 3 732 1 978 1 239 1 471 1 486 1 202
Tillgångar 13 003 11 220 10 235 7 661 8 407 7 501 5 840 5 727 6 584 5 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 026 1 100 862 859 900 891 886 791 523 524
Obeskattade reserver 4 270 1 700 1 000 0 790 420 30 1 005 1 005 1 097
Avsättningar (tkr) 0 983 714 267 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 004 3 452 3 605 3 079 3 503 3 864 2 503 1 590 2 309 953
Kortfristiga skulder 3 703 3 986 4 054 3 456 3 214 2 325 2 420 2 341 2 746 3 188
Skulder och eget kapital 13 003 11 220 10 235 7 661 8 407 7 501 5 840 5 727 6 584 5 761
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 147 4 503 4 327 4 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 653 1 522 1 601 1 807
Utdelning till aktieägare 1 500 830 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 688 18 922 18 925 16 399 16 766 16 187 13 601 14 088 13 093 13 630
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 15 16 14 14 14 14 13 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 578 1 255 1 171 1 171 1 198 1 156 971 1 084 1 006 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 579 574 605 563 130 514 481 474 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 970 2 964 2 482 649 1 609 7 871 218 1 403 920 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,57% 0,45% 14,34% -2,22% 3,58% 19,12% -3,54% 7,73% -2,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,17% 14,82% 13,46% -4,78% 6,68% 7,68% -12,11% 8,50% 1,43% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,84% 8,83% 7,35% -2,23% 3,35% 3,56% -5,20% 3,46% 0,72% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,47% 91,13% 88,95% 85,96% 84,52% 81,09% 77,49% 76,29% 65,95% 66,44%
Rörelsekapital/omsättning 9,26% -4,13% -7,07% -7,33% 3,09% -2,14% -8,69% -6,18% -9,64% -14,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,20% 21,62% 16,04% 11,21% 18,03% 16,25% 15,57% 27,50% 19,85% 23,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,34% 80,48% 67,29% 65,25% 116,12% 85,08% 51,20% 62,84% 54,12% 37,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!