Visa allt om SAS AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 42 043 000 31 824 000 13 958 000 20 513 000 46 736 000 42 654 000 39 459 000 39 650 000 38 006 000 42 182 000
Övrig omsättning 163 000 117 000 10 000 9 000 112 000 0 304 000 814 000 36 000 25 000
Rörelseresultat (EBIT) -2 705 000 -3 332 000 -5 494 000 -9 549 000 1 166 000 1 209 000 1 892 000 2 225 000 153 000 1 381 000
Resultat efter finansnetto -5 516 000 -7 846 000 -6 525 000 -10 151 000 794 000 1 725 000 1 431 000 1 417 000 -918 000 433 000
Årets resultat -5 701 000 -7 048 000 -6 523 000 -9 275 000 621 000 1 149 000 1 321 000 956 000 -719 000 179 000
Balansräkningar (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 308 000 49 303 000 44 928 000 45 101 000 22 281 000 20 252 000 19 319 000 18 512 000 18 291 000 27 415 000
Omsättningstillgångar 12 536 000 13 854 000 7 784 000 12 332 000 11 731 000 12 303 000 12 435 000 11 754 000 11 034 000 8 213 000
Tillgångar 55 844 000 63 157 000 52 712 000 57 433 000 34 012 000 32 555 000 31 754 000 30 266 000 29 325 000 35 628 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -6 110 000 762 000 6 416 000 10 490 000 5 372 000 8 058 000 6 026 000 6 339 000 4 907 000 11 103 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 3 594 000 1 966 000 0 0 0 2 088 000 2 299 000
Långfristiga skulder 33 588 000 38 596 000 30 032 000 26 999 000 11 559 000 9 363 000 9 822 000 10 275 000 8 296 000 8 812 000
Kortfristiga skulder 28 366 000 23 799 000 16 264 000 16 350 000 15 115 000 15 134 000 15 906 000 13 652 000 14 034 000 13 414 000
Skulder och eget kapital 55 844 000 63 157 000 52 712 000 57 433 000 34 012 000 32 555 000 31 754 000 30 266 000 29 325 000 35 628 000
Löner & utdelning (tkr)
2023-10
2022-10
2021-10
2020-10
2019-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD 89 000 0 66 000 69 000 95 000 77 000 63 000 65 000 75 000 61 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 2 000 1 000 - 0 -
Löner till övriga anställda 5 969 000 0 4 085 000 6 192 000 7 201 000 6 421 000 6 503 000 6 909 000 7 292 000 8 381 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader 1 527 000 0 1 478 000 1 991 000 2 199 000 2 137 000 2 072 000 2 156 000 1 410 000 2 352 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 206 000 31 941 000 13 968 000 20 522 000 46 848 000 42 654 000 39 763 000 40 464 000 38 042 000 42 207 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 959 7 033 5 216 7 568 10 445 10 324 10 710 11 288 12 329 14 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 282 4 525 2 676 2 710 4 474 4 132 3 684 3 513 3 083 2 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 014 - 1 055 1 053 951 892 850 852 745 764
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 735 000 1 431 000 -677 000 -2 727 000 3 090 000 2 844 000 3 259 000 3 691 000 1 596 000 3 166 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,11% 128,00% -31,96% -56,11% - 8,10% -0,48% 4,33% -9,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,93% -4,93% -10,02% -15,22% 3,93% 7,18% 6,37% 7,76% 1,02% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,89% -9,78% -37,83% -42,62% 2,86% 5,48% 5,13% 5,92% 0,78% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 72,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -37,65% -31,25% -60,75% -19,59% -7,24% -6,64% -8,80% -4,79% -7,89% -12,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -10,94% 1,21% 12,17% 18,26% 15,79% 24,75% 18,98% 20,94% 16,73% 31,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,63% 56,87% 45,33% 72,31% 75,32% 79,17% 76,22% 83,57% 76,13% 58,54%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Nettoomsättning 872 000 426 000 49 000 49 000 58 000 56 000 92 000 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -196 000 -134 000 -27 000 -24 000 -22 000 -8 000 -15 000 -134 000 -49 000 -99 000
Resultat efter finansnetto -1 557 000 -2 709 000 125 000 -1 094 000 -77 000 -26 000 -171 000 -169 000 462 000 -149 000
Årets resultat -1 557 000 -2 709 000 92 000 -1 099 000 -56 000 -40 000 -147 000 -136 000 498 000 -55 000
Balansräkningar (tkr)
2023-10 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 623 000 21 920 000 24 939 000 23 502 000 14 703 000 14 643 000 14 661 000 14 790 000 14 828 000 5 373 000
Omsättningstillgångar 400 000 564 000 32 000 152 000 138 000 136 000 465 000 769 000 1 175 000 12 502 000
Tillgångar 21 023 000 22 484 000 24 971 000 23 654 000 14 841 000 14 779 000 15 126 000 15 559 000 16 003 000 17 875 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 086 000 20 643 000 23 352 000 23 534 000 10 664 000 10 329 000 11 820 000 12 317 000 12 779 000 12 631 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 8 000 12 000 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 000 1 623 000 1 552 000 0 2 258 000 2 253 000 1 540 000 3 010 000 3 003 000 3 395 000
Kortfristiga skulder 1 923 000 218 000 59 000 108 000 1 919 000 2 197 000 1 766 000 232 000 221 000 1 849 000
Skulder och eget kapital 21 023 000 22 484 000 24 971 000 23 654 000 14 841 000 14 779 000 15 126 000 15 559 000 16 003 000 17 875 000
Löner & utdelning (tkr)
2023-10
2022-10
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10 2014-10
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 15 000 17 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 17 000 - 0 - - 0 - - 4 000 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 12 000 - 0 - - 0 - - 14 000 12 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 105 000 350 000 350 000 350 000
Omsättning 872 000 426 000 49 000 49 000 58 000 56 000 92 000 10 000 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 - 2 3 4 4 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 213 000 - 24 500 19 333 14 000 23 000 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 14 500 - 14 000 16 000 8 000 8 500 8 250 6 000 5 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -196 000 -134 000 -27 000 -24 000 -22 000 -8 000 -15 000 -134 000 -49 000 -99 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 104,69% 769,39% 0,00% -15,52% 3,57% -39,13% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,91% 0,92% 0,68% -3,58% 1,27% 1,38% 0,50% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -166,51% 48,36% 344,90% -1 726,53% 324,14% 364,29% 81,52% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning -174,66% 81,22% -55,10% 89,80% -3 070,69% -3 680,36% -1 414,13% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,79% 91,81% 93,52% 99,49% 71,85% 69,89% 78,14% 79,16% 79,85% 70,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,80% 258,72% 54,24% 140,74% 7,19% 6,19% 26,33% 331,47% 531,67% 676,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!