Visa allt om MVUS AB
Visa allt om MVUS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 140 059 143 937 118 326 139 744 144 425 177 813 69 508 77 693 58 557 63 486
Övrig omsättning 182 303 26 396 309 884 66 52 35 29
Rörelseresultat (EBIT) 815 -3 331 -877 6 267 5 310 17 464 -1 620 3 664 2 096 2 459
Resultat efter finansnetto 300 -3 978 -1 743 5 037 3 737 16 439 -1 827 3 446 1 986 2 213
Årets resultat 6 0 13 1 007 2 7 277 3 1 521 934 974
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 205 35 917 40 494 46 409 44 945 29 363 6 859 5 841 3 243 3 801
Omsättningstillgångar 45 171 53 889 46 666 52 749 46 820 47 740 32 680 21 965 19 492 20 719
Tillgångar 76 376 89 806 87 161 99 157 91 765 77 104 39 538 27 806 22 736 24 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 222 6 215 6 215 7 202 6 195 13 192 3 444 3 940 2 419 1 985
Obeskattade reserver 19 395 19 155 23 184 25 015 21 365 17 765 2 696 4 603 3 272 2 689
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 455 14 098 19 222 22 727 24 042 10 800 3 778 2 509 14 98
Kortfristiga skulder 41 304 50 337 38 539 44 213 40 163 35 345 29 621 16 752 17 030 19 747
Skulder och eget kapital 76 376 89 806 87 161 99 157 91 765 77 104 39 538 27 806 22 736 24 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 212 1 199 1 256 1 517 2 376 2 343 1 562 1 529 1 481 2 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 429 40 157 38 008 40 346 40 081 36 505 16 754 16 037 14 227 14 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 016 15 986 14 368 15 070 15 324 14 443 6 911 6 674 6 457 6 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 7 000 0 500 0 500
Omsättning 140 241 144 240 118 352 140 140 144 734 178 697 69 574 77 745 58 592 63 515
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 109 105 117 124 112 56 57 48 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 360 1 321 1 127 1 194 1 165 1 588 1 241 1 363 1 220 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 538 522 501 482 495 468 438 481 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 824 1 825 5 054 12 879 10 260 21 987 -537 4 680 2 868 3 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,69% 21,64% -15,33% -3,24% -18,78% 155,82% -10,54% 32,68% -7,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,07% -3,71% -1,00% 6,33% 5,80% 22,67% -4,10% 13,25% 9,24% 9,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% -2,31% -0,74% 4,49% 3,68% 9,83% -2,33% 4,74% 3,59% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,60% 57,13% 65,86% 65,56% 61,94% 58,25% 41,69% 55,17% 46,43% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning 2,76% 2,47% 6,87% 6,11% 4,61% 6,97% 4,40% 6,71% 4,20% 1,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,95% 23,56% 27,88% 26,94% 23,91% 34,09% 13,74% 26,37% 21,00% 15,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,26% 68,84% 68,22% 76,07% 72,69% 94,38% 62,68% 86,25% 53,52% 86,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...