Visa allt om Fixa Assistans AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 30 752 30 539 27 200 22 213 22 713 19 797 17 347 17 093 15 463 11 987
Övrig omsättning 211 57 50 7 0 0 46 16 0 41
Rörelseresultat (EBIT) 2 037 299 624 706 -483 741 472 833 448 360
Resultat efter finansnetto 2 043 299 624 869 -481 744 492 857 493 402
Årets resultat 1 208 170 356 638 -62 576 388 421 265 272
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 96 177 283 817 813 808 296 613 781
Omsättningstillgångar 9 430 8 306 6 430 4 462 3 379 3 977 3 493 3 983 3 304 2 531
Tillgångar 9 695 8 402 6 607 4 745 4 196 4 790 4 301 4 279 3 916 3 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 521 2 313 2 143 1 862 1 524 1 836 1 560 1 547 1 426 1 411
Obeskattade reserver 885 385 310 150 0 420 420 446 241 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 174 174 174 174 174 174
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 289 5 704 4 154 2 733 2 498 2 360 2 147 2 113 2 076 1 595
Skulder och eget kapital 9 695 8 402 6 607 4 745 4 196 4 790 4 301 4 279 3 916 3 312
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 101
Löner till övriga anställda - - - - 15 264 12 990 11 704 11 324 10 161 7 058
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 60 118 -
Sociala kostnader - - - - 4 877 3 784 3 548 3 443 3 133 2 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 375 300 250
Omsättning 30 963 30 596 27 250 22 220 22 713 19 797 17 393 17 109 15 463 12 028
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 49 44 38 41 37 34 33 50 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 559 623 618 585 554 535 510 518 309 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 555 543 496 498 460 462 457 273 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 043 380 729 822 -362 857 516 939 563 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,70% 12,28% 22,45% -2,20% 14,73% 14,12% 1,49% 10,54% 29,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,07% 3,56% 9,44% 18,44% -11,46% 15,53% 11,49% 20,33% 12,61% 12,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,64% 0,98% 2,29% 3,94% -2,12% 3,76% 2,85% 5,09% 3,19% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,47% 8,52% 8,37% 7,78% 3,88% 8,17% 7,76% 10,94% 7,94% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,44% 31,10% 36,10% 41,71% 36,32% 45,17% 43,89% 43,84% 40,95% 45,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,29% 145,62% 154,79% 163,26% 135,27% 168,52% 162,69% 188,50% 159,15% 158,68%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...