Visa allt om Kusbo Bygg & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 155 646 147 926 171 901 139 110 94 204 44 033 38 010 28 333 24 095 23 987
Övrig omsättning 1 275 596 489 204 633 330 51 53 96 438
Rörelseresultat (EBIT) 1 105 676 3 056 3 191 -993 759 2 789 1 090 1 636 1 438
Resultat efter finansnetto 1 038 411 2 759 3 045 -1 082 725 2 752 896 1 579 1 316
Årets resultat 753 287 1 380 1 688 10 326 1 534 477 1 537 1 316
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 265 457 480 663 385 418 551 559 595
Omsättningstillgångar 49 259 46 801 49 263 31 901 18 409 15 630 16 404 10 894 6 385 5 535
Tillgångar 49 370 47 066 49 721 32 381 19 072 16 016 16 822 11 445 6 944 6 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 244 6 490 6 204 4 824 3 135 3 125 2 799 2 239 1 763 225
Obeskattade reserver 1 594 1 603 1 684 800 0 1 220 980 250 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 576 0 1 277 597 1 476 1 137 854 990
Kortfristiga skulder 40 532 38 973 39 257 26 757 14 659 11 073 11 567 7 819 4 327 4 914
Skulder och eget kapital 49 370 47 066 49 721 32 381 19 072 16 016 16 822 11 445 6 944 6 129
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 017 18 335 16 119 13 120 19 095 10 853 9 186 6 569 5 660 3 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 091 6 712 6 409 4 866 7 469 3 915 3 434 2 349 1 854 1 901
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 156 921 148 522 172 390 139 314 94 837 44 363 38 061 28 386 24 191 24 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 50 42 35 32 29 25 20 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 882 2 959 4 093 3 975 2 944 1 518 1 520 1 417 1 417 1 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 519 559 558 864 536 513 452 454 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 265 868 3 199 3 398 -762 890 2 925 1 189 1 850 1 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,22% -13,95% 23,57% 47,67% - 15,85% 34,15% 17,59% 0,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,53% 1,60% 6,15% 9,86% -5,21% 4,74% 16,58% 9,66% 23,79% 23,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,80% 0,51% 1,78% 2,30% -1,05% 1,72% 7,34% 3,90% 6,86% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,65% 27,35% 18,97% 21,22% 34,11% 46,73% 52,76% 44,87% 46,53% 46,77%
Rörelsekapital/omsättning 5,61% 5,29% 5,82% 3,70% 3,98% 10,35% 12,73% 10,85% 8,54% 2,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,19% 16,45% 15,12% 16,82% 16,44% 25,45% 21,18% 21,27% 25,39% 3,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,48% 118,97% 124,03% 117,08% 122,70% 101,97% 127,87% 111,37% 107,19% 91,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!