Visa allt om Algoryx Simulation AB
Visa allt om Algoryx Simulation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 13 077 11 685 8 020 9 182 8 311 8 263 7 481 7 188 5 424 3 948
Övrig omsättning 3 728 2 856 3 136 2 772 2 947 171 1 811 2 117 83 290
Rörelseresultat (EBIT) 336 936 -1 309 80 131 974 -172 1 257 339 493
Resultat efter finansnetto 331 928 -1 324 51 74 861 -211 1 192 309 493
Årets resultat 374 533 -681 21 28 491 18 626 117 248
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 661 5 017 4 777 4 469 4 501 3 776 3 237 2 613 937 770
Omsättningstillgångar 6 250 6 716 3 219 4 391 3 956 4 519 5 479 963 1 518 1 042
Tillgångar 11 911 11 733 7 996 8 860 8 457 8 295 8 717 3 576 2 454 1 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 911 4 537 4 004 4 685 4 664 3 836 2 744 1 126 500 384
Obeskattade reserver 230 395 0 643 639 615 429 676 347 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 375 625 2 419 0 150 250
Kortfristiga skulder 6 770 6 801 3 992 3 532 2 779 3 219 3 125 1 774 1 457 976
Skulder och eget kapital 11 911 11 733 7 996 8 860 8 457 8 295 8 717 3 576 2 454 1 812
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 572 329 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 6 316 6 050 5 782 5 798 5 138 4 113 2 656 2 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 2 031 1 924 2 054 1 986 1 710 1 528 956 793
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 805 14 541 11 156 11 954 11 258 8 434 9 292 9 305 5 507 4 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 15 14 14 14 12 11 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 727 687 535 656 594 590 623 653 678 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 545 572 577 573 559 575 573 499 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 393 2 803 475 1 664 1 463 1 983 591 1 637 514 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,91% 45,70% -12,66% 10,48% 0,58% 10,45% 4,08% 32,52% 37,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% 7,99% -16,35% 0,93% 1,62% 12,12% -1,95% 35,15% 13,85% 27,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,57% 8,03% -16,30% 0,89% 1,65% 12,16% -2,27% 17,49% 6,27% 12,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 99,31% 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,98% -0,73% -9,64% 9,36% 14,16% 15,73% 31,47% -11,28% 1,12% 1,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,74% 41,29% 50,08% 58,54% 61,04% 51,71% 35,11% 45,42% 30,80% 29,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,32% 98,75% 80,64% 124,32% 141,56% 140,39% 175,33% 54,28% 104,19% 106,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...