Visa allt om AB Skruvat Reservdelar

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 396 034 365 959 364 666 251 594 322 402 248 827 204 206 167 480 110 891 63 157
Övrig omsättning 18 256 21 069 13 875 3 919 1 975 0 51 1 576 159 33
Rörelseresultat (EBIT) 17 704 -18 999 -11 541 -14 429 4 662 6 320 -1 579 2 220 3 243 1 468
Resultat efter finansnetto 17 721 -20 044 -11 702 -14 816 4 029 5 235 -2 272 1 616 2 965 1 015
Årets resultat 17 982 -20 044 -12 835 -12 047 2 601 1 506 -2 108 1 278 2 965 1 015
Balansräkningar (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 601 28 702 36 736 40 358 34 758 31 765 28 651 13 725 8 261 5 483
Omsättningstillgångar 73 571 53 889 42 748 47 581 35 903 27 599 24 925 27 653 20 244 9 617
Tillgångar 96 172 82 591 79 483 87 939 70 661 59 364 53 576 41 378 28 505 15 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 585 1 520 21 683 5 667 17 743 14 966 13 875 15 969 5 070 2 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 142 2 480 8 056 9 904 4 537
Kortfristiga skulder 77 587 81 071 57 801 82 272 52 917 44 256 37 221 17 353 13 532 8 459
Skulder och eget kapital 96 172 82 591 79 483 87 939 70 661 59 364 53 576 41 378 28 505 15 100
Löner & utdelning (tkr)
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 2 352 - 2 400 2 410 2 702 0 1 331 1 039
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 14 120 26 198 25 248 - 20 934 18 230 17 349 15 636 8 886 4 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 5 755 9 100 9 544 6 542 7 903 6 543 5 556 4 123 2 482 2 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 414 290 387 028 378 541 255 513 324 377 248 827 204 257 169 056 111 050 63 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 61 66 78 67 57 57 52 36 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 775 5 999 5 525 3 226 4 812 4 365 3 583 3 221 3 080 3 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 623 568 348 473 479 461 395 363 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 201 -4 644 -330 -5 600 14 289 14 172 4 585 7 119 6 277 3 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,22% 0,35% 44,94% -21,96% 29,57% 21,85% 21,93% 51,03% 75,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,02% -23,00% -14,52% -16,41% 6,60% 10,65% -2,94% 5,37% 11,39% 9,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,62% -5,19% -3,16% -5,74% 1,45% 2,54% -0,77% 1,33% 2,93% 2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,38% 43,14% 46,95% 50,78% 52,52% 52,74% 54,39% 42,38% 35,93% 38,74%
Rörelsekapital/omsättning -1,01% -7,43% -4,13% -13,79% -5,28% -6,69% -6,02% 6,15% 6,05% 1,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,32% 1,84% 27,28% 6,44% 25,11% 25,21% 25,90% 38,59% 17,79% 13,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,82% 66,47% 47,41% 34,66% 43,39% 28,01% 27,99% 73,17% 62,93% 40,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...