Visa allt om Angetuns Bygg & Konsult AB
Visa allt om Angetuns Bygg & Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 247 2 185 3 111 2 384 2 605 3 210 3 203 2 597 5 313 7 742
Övrig omsättning - 39 - 41 10 91 2 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 646 -26 486 -13 -121 -59 51 6 -17 681
Resultat efter finansnetto 637 -30 477 -37 -150 -84 36 -16 -30 678
Årets resultat 372 -30 417 -37 -150 -84 26 -16 27 434
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 66 74 45 20 93 152 169 281 312
Omsättningstillgångar 1 143 579 974 828 1 330 916 1 240 786 1 291 1 587
Tillgångar 1 219 645 1 047 873 1 350 1 009 1 392 955 1 572 1 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 361 541 124 161 310 394 368 384 497
Obeskattade reserver 159 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 0 0 0 0 44 98 100 158 138
Kortfristiga skulder 318 285 507 750 1 190 654 900 487 1 030 1 194
Skulder och eget kapital 1 219 645 1 047 873 1 350 1 009 1 392 955 1 572 1 898
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 59 62 374 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 924 699 536 525 236 572 441 435 1 002 1 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 285 219 216 205 91 209 213 227 511 552
Utdelning till aktieägare 200 0 150 0 0 0 0 0 140 0
Omsättning 3 247 2 224 3 111 2 425 2 615 3 301 3 205 2 617 5 313 7 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 4 4 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 624 1 093 1 556 1 192 1 303 1 070 801 649 886 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 521 442 389 182 296 206 219 349 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 682 -9 500 7 -101 -39 68 67 39 718
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,60% -29,77% 30,49% -8,48% -18,85% 0,22% 23,33% -51,12% -31,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,99% -4,03% 46,51% -1,37% -8,96% -5,85% 3,66% 0,63% -1,02% 35,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,90% -1,19% 15,65% -0,50% -4,64% -1,84% 1,59% 0,23% -0,30% 8,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,55% 75,61% 65,51% 58,26% 41,69% 72,27% 77,05% 82,86% 87,52% 88,59%
Rörelsekapital/omsättning 25,41% 13,46% 15,01% 3,27% 5,37% 8,16% 10,62% 11,51% 4,91% 5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,31% 55,97% 51,67% 14,20% 11,93% 30,72% 28,30% 38,53% 24,43% 28,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,86% 176,84% 187,18% 94,40% 102,77% 119,88% 123,89% 138,81% 117,28% 131,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...