Visa allt om Wisby Assistans AB
Visa allt om Wisby Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 28 295 27 814 32 297 28 587 32 975 33 002 34 142 26 004 20 261 22 427
Övrig omsättning - - 193 179 192 35 54 355 - -
Rörelseresultat (EBIT) -257 -786 -82 -44 81 504 790 1 215 117 1 687
Resultat efter finansnetto -362 -677 -50 41 216 640 869 1 231 138 1 791
Årets resultat -362 7 -147 287 119 307 472 601 120 875
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 429 2 017 1 568 1 239 862 1 350 997 943 849 675
Omsättningstillgångar 4 867 5 094 7 865 7 222 8 341 7 692 8 909 6 306 5 098 7 174
Tillgångar 9 297 7 111 9 432 8 461 9 203 9 042 9 906 7 249 5 947 7 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 985 978 1 624 1 837 2 019 2 212 2 240 1 638 1 518
Obeskattade reserver 0 0 826 826 1 277 1 230 1 016 796 444 551
Avsättningar (tkr) 1 292 1 292 845 398 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 272 485 500 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 109 4 348 6 284 5 613 6 089 5 793 6 678 4 214 3 865 5 780
Skulder och eget kapital 9 297 7 111 9 432 8 461 9 203 9 042 9 906 7 249 5 947 7 849
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 443 565 818
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 22 319 19 850 22 471 21 995 22 411 16 398 12 638 12 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 8 538 7 241 8 316 8 394 8 757 6 392 5 168 5 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 500 300 500 500 0 0
Omsättning 28 295 27 814 32 490 28 766 33 167 33 037 34 196 26 359 20 261 22 427
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 65 73 64 69 77 83 72 61 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 422 428 442 447 478 429 411 361 332 510
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 417 427 428 453 401 382 327 305 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -222 -753 -51 -6 153 555 885 1 341 242 1 771
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% -13,88% 12,98% -13,31% -0,08% -3,34% 31,30% 28,35% -9,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,76% -9,52% -0,53% 0,48% 2,53% 7,13% 8,93% 17,04% 3,73% 23,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,91% -2,43% -0,15% 0,14% 0,71% 1,95% 2,59% 4,75% 1,10% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,86% 2,68% 4,90% 5,63% 6,83% 5,75% 6,53% 8,04% 6,09% 6,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,70% 13,85% 17,20% 26,81% 30,78% 32,35% 29,89% 38,99% 33,05% 24,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,26% 117,16% 125,16% 128,67% 136,98% 132,78% 133,41% 149,64% 131,90% 124,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...