Visa allt om Jörgen Tegnanders Fastighets AB
Visa allt om Jörgen Tegnanders Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 687 5 634 5 451 5 451 5 485 5 007 4 337 4 482 4 275 4 002
Övrig omsättning 75 75 88 131 126 75 1 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 416 1 950 2 080 2 005 2 050 641 587 1 724 934 960
Resultat efter finansnetto 1 627 1 076 1 031 919 709 -644 -395 677 -176 86
Årets resultat 1 268 838 804 919 709 -547 245 817 108 191
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 150 34 540 36 253 35 579 37 108 38 637 28 715 29 997 29 710 27 933
Omsättningstillgångar 478 432 270 357 459 680 534 563 524 499
Tillgångar 33 628 34 972 36 523 35 936 37 567 39 316 29 249 30 560 30 235 28 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 879 6 611 5 773 5 275 4 357 3 648 4 195 3 950 3 144 3 036
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 97 738 877 1 161
Avsättningar (tkr) 1 131 772 534 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 274 17 371 20 033 20 842 23 388 23 704 20 406 20 769 20 350 20 637
Kortfristiga skulder 10 344 10 218 10 183 9 818 9 822 11 964 4 551 5 104 5 864 3 597
Skulder och eget kapital 33 628 34 972 36 523 35 936 37 567 39 316 29 249 30 560 30 235 28 431
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Omsättning 5 762 5 709 5 539 5 582 5 611 5 082 4 338 4 487 4 275 4 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 844 3 662 3 606 3 534 3 579 1 963 2 193 3 125 2 251 2 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,94% 3,36% 0,00% -0,62% 9,55% 15,45% -3,24% 4,84% 6,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,18% 5,58% 5,70% 5,58% 5,46% 1,63% 2,01% 5,64% 3,11% 3,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,48% 34,61% 38,16% 36,78% 37,37% 12,80% 13,53% 38,49% 21,99% 24,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,56%
Rörelsekapital/omsättning -173,48% -173,70% -181,86% -173,56% -170,70% -225,36% -92,62% -101,32% -124,91% -77,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,43% 18,90% 15,81% 14,68% 11,60% 9,28% 14,59% 14,71% 12,49% 13,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,62% 4,23% 2,65% 3,64% 4,67% 5,68% 11,73% 11,03% 8,94% 13,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...