Visa allt om Saigon Food AB
Visa allt om Saigon Food AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 255 170 238 404 189 644 176 770 163 223 173 231 149 087 142 334 112 743 89 846
Övrig omsättning 489 655 1 412 1 555 837 1 245 664 474 226 99
Rörelseresultat (EBIT) 18 314 4 988 3 950 11 733 14 963 15 648 11 023 8 860 5 658 2 860
Resultat efter finansnetto 17 878 4 519 3 537 10 481 14 020 11 740 11 350 8 550 5 382 2 823
Årets resultat 10 219 2 366 325 6 043 7 961 5 548 6 255 4 182 3 734 1 204
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 702 1 312 1 131 1 102 4 553 8 545 9 901 5 629 1 000 616
Omsättningstillgångar 81 840 69 936 60 041 53 105 38 610 54 436 38 757 33 916 26 962 23 843
Tillgångar 86 543 71 247 61 172 54 207 43 162 62 981 48 658 39 545 27 962 24 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 016 12 797 10 431 10 105 9 062 20 001 15 704 9 849 5 667 2 608
Obeskattade reserver 17 225 15 179 16 361 16 947 14 474 11 295 8 147 5 427 2 985 2 083
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 530 8 106 3 573 1 875 0 0 1 525 1 525 2 202 3 506
Kortfristiga skulder 43 772 35 165 30 808 25 279 19 626 31 685 23 282 22 744 17 108 16 263
Skulder och eget kapital 86 543 71 247 61 172 54 207 43 162 62 981 48 658 39 545 27 962 24 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 518 533 387 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 287 11 094 8 755 5 953 5 037 3 358 2 936 2 210 1 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 841 4 236 3 371 2 346 2 085 1 789 1 324 1 050 767
Utdelning till aktieägare 12 000 0 0 0 5 000 1 900 1 250 400 0 675
Omsättning 255 659 239 059 191 056 178 325 164 060 174 476 149 751 142 808 112 969 89 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 39 39 34 26 22 18 15 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 543 6 113 4 863 5 199 6 278 7 874 8 283 9 489 9 395 8 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 410 390 355 317 319 304 313 307 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 582 5 410 4 286 12 025 15 135 15 874 11 223 9 102 5 887 3 061
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,03% 25,71% 7,28% 8,30% -5,78% 16,19% 4,74% 26,25% 25,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,27% 7,11% 6,69% 20,68% 34,92% 21,56% 24,69% 23,52% 22,03% 14,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 2,12% 2,16% 6,34% 9,23% 7,84% 8,06% 6,53% 5,46% 3,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,83% 15,62% 17,80% 19,10% 18,59% 17,26% 15,96% 14,98% 14,38% 14,03%
Rörelsekapital/omsättning 14,92% 14,58% 15,41% 15,74% 11,63% 13,13% 10,38% 7,85% 8,74% 8,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,12% 34,58% 37,91% 43,03% 45,71% 44,97% 44,61% 35,02% 27,95% 16,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,02% 70,82% 64,76% 82,29% 97,18% 87,47% 77,14% 62,51% 63,33% 61,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...