Visa allt om Wise IT Konsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 132 958 120 816 114 072 103 229 96 708 123 587 121 975 126 528 106 096 117 757
Övrig omsättning 1 232 250 201 221 193 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 657 372 299 4 490 1 236 1 394 5 179 2 711 -1 900 -3 690
Resultat efter finansnetto 2 590 388 311 4 499 1 251 1 415 5 425 2 750 -1 830 -3 598
Årets resultat 1 454 286 235 3 907 1 251 1 415 5 425 2 750 -895 -2 660
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 115 217 297 892 939 1 108 1 235 967 126
Omsättningstillgångar 88 478 125 863 81 667 79 624 75 124 71 856 72 433 71 077 31 217 28 600
Tillgångar 88 478 125 978 81 884 79 921 76 016 72 795 73 541 72 312 32 184 28 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 800 63 346 63 060 62 824 58 918 57 666 56 251 50 826 211 765
Obeskattade reserver 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 306 62 632 18 824 17 097 17 098 15 129 17 290 21 486 31 973 27 961
Skulder och eget kapital 88 478 125 978 81 884 79 921 76 016 72 795 73 541 72 312 32 184 28 726
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 238 39 124 40 735 36 302 32 443 34 528 38 602 43 532 41 414 45 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 288 14 987 15 480 13 700 11 745 12 391 11 371 13 080 13 466 16 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 134 190 121 066 114 273 103 450 96 901 123 587 121 975 126 528 106 096 117 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 116 119 111 107 120 138 152 157 194
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 304 1 042 959 930 904 1 030 884 832 676 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 581 558 535 482 468 427 384 350 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 657 372 299 4 493 1 283 1 564 5 326 2 959 -1 856 -3 670
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,05% 5,91% 10,50% 6,74% -21,75% 1,32% -3,60% 19,26% -9,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,02% 0,31% 0,38% 5,63% 1,65% 1,94% 7,38% 3,82% -5,69% -12,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,01% 0,32% 0,27% 4,36% 1,29% 1,14% 4,45% 2,18% -1,72% -3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,37% 72,09% 76,37% 77,47% 72,84% 59,80% 63,54% 67,89% 70,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,03% 52,34% 55,09% 60,57% 60,00% 45,90% 45,21% 39,19% -0,71% 0,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,79% 50,28% 77,01% 78,61% 77,51% 79,22% 76,49% 70,29% 0,66% 2,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 458,29% 200,96% 433,85% 465,72% 439,37% 474,96% 418,93% 330,81% 97,64% 102,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!