Visa allt om Comne Work AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 196 13 774 9 900 16 973 20 514 27 235 11 559 13 477 8 629 10 223
Övrig omsättning 570 331 960 280 358 42 16 316 219 175 253
Rörelseresultat (EBIT) -1 080 -1 144 -1 848 -1 776 979 6 648 17 660 1 804 1 055 125
Resultat efter finansnetto -917 -979 -1 707 -1 567 996 6 632 17 538 1 607 1 048 49
Årets resultat 226 2 0 1 914 4 259 9 405 410 398 49
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 693 15 049 15 441 16 146 18 748 13 037 4 927 4 777 2 743 626
Omsättningstillgångar 5 601 5 205 5 453 8 329 7 825 14 530 16 773 5 018 2 197 3 289
Tillgångar 19 295 20 254 20 893 24 475 26 573 27 567 21 700 9 795 4 940 3 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 550 14 324 14 322 14 322 14 521 13 607 9 763 1 342 932 534
Obeskattade reserver 2 468 3 701 4 706 6 440 8 047 8 255 7 098 1 645 575 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 476 0 0 0 0 16 28 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 800 2 229 1 865 3 713 4 005 5 689 4 811 6 807 3 433 3 381
Skulder och eget kapital 19 295 20 254 20 893 24 475 26 573 27 567 21 700 9 795 4 940 3 916
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 193 2 970 3 056
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 064 890 952
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 415 0 0 0
Omsättning 12 766 14 105 10 860 17 253 20 872 27 277 27 875 13 696 8 804 10 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 11 12 11 11 11 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 355 1 252 900 1 414 1 865 2 476 1 051 1 123 784 929
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 447 438 496 443 401 371 357 356 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 062 -789 -1 375 -1 134 1 635 7 345 18 023 2 387 1 294 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,46% 39,13% -41,67% -17,26% -24,68% 135,62% -14,23% 56,18% -15,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,64% -4,69% -8,13% -6,14% 4,03% 24,12% 81,39% 18,42% 21,40% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,34% -6,89% -17,16% -8,85% 5,23% 24,41% 152,80% 13,39% 12,25% 1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,81% 44,21% 47,60% 53,73% 44,66% 55,85% 78,39% 66,86% 83,90% 61,47%
Rörelsekapital/omsättning 31,17% 21,61% 36,24% 27,20% 18,62% 32,46% 103,49% -13,27% -14,32% -0,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,39% 84,97% 86,12% 79,04% 78,27% 72,72% 70,50% 26,80% 27,95% 13,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,56% 203,54% 262,63% 217,29% 174,41% 253,26% 334,96% 58,19% 30,27% 84,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!