Visa allt om SH Schakt i Kungshamn AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 19 641 31 743 26 632 22 420 16 966 19 205 18 632 19 488 29 582 21 648
Övrig omsättning 379 111 761 1 513 221 533 227 22 30 0
Rörelseresultat (EBIT) 253 1 901 2 073 965 1 054 1 000 -275 -861 384 637
Resultat efter finansnetto 52 1 720 1 909 821 780 676 -621 -1 206 -35 412
Årets resultat 1 1 963 105 202 132 60 -92 5 29 158
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 012 7 321 6 660 4 674 3 576 5 051 6 503 7 899 7 360 7 605
Omsättningstillgångar 12 713 13 216 10 524 8 757 8 324 7 306 7 832 9 752 9 392 7 903
Tillgångar 20 725 20 536 17 184 13 432 11 900 12 356 14 335 17 652 16 752 15 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 396 4 395 2 432 2 326 2 124 1 993 1 933 2 025 2 019 2 140
Obeskattade reserver 2 084 2 541 3 516 1 750 1 200 600 0 529 1 750 1 842
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 314 5 631 2 883 2 862 1 695 1 434 1 884 3 126 3 321 4 324
Kortfristiga skulder 8 931 7 970 8 352 6 492 6 880 8 330 10 518 11 971 9 661 7 202
Skulder och eget kapital 20 725 20 536 17 184 13 432 11 900 12 356 14 335 17 652 16 752 15 509
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 626 4 426 4 418 5 088 6 030 3 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 303 1 487 1 518 1 576 1 790 1 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Omsättning 20 020 31 854 27 393 23 933 17 187 19 738 18 859 19 510 29 612 21 648
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 12 12 12 12 13 15 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 637 2 886 2 219 1 868 1 414 1 600 1 433 1 299 1 557 1 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 560 520 532 420 497 460 422 410 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 883 3 803 3 550 1 884 2 085 2 529 1 422 782 1 858 2 072
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,12% 19,19% 18,79% 32,15% -11,66% 3,08% -4,39% -34,12% 36,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,25% 9,29% 12,06% 7,21% 8,87% 8,10% -1,92% -4,78% 2,29% 4,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 6,01% 7,78% 4,32% 6,22% 5,21% -1,48% -4,33% 1,30% 2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,92% 65,53% 62,66% 59,99% 67,75% 73,62% 69,59% 66,51% 62,39% 70,87%
Rörelsekapital/omsättning 19,26% 16,53% 8,16% 10,10% 8,51% -5,33% -14,42% -11,39% -0,91% 3,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,05% 31,05% 30,11% 27,48% 25,71% 19,92% 13,48% 13,68% 19,75% 22,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,88% 126,26% 107,54% 95,76% 61,41% 47,64% 47,28% 68,98% 85,33% 96,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...