Visa allt om Bjäresystrarna HeLena AB
Visa allt om Bjäresystrarna HeLena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 754 1 466 1 311 1 481 1 399 1 556 2 024 2 318 2 057 1 727
Övrig omsättning - - 5 - - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 35 -61 93 5 142 266 317 244 124
Resultat efter finansnetto 348 35 -60 93 6 147 269 318 245 124
Årets resultat 272 27 -11 57 4 91 194 234 176 89
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 133 167 202 23 35 41 58
Omsättningstillgångar 745 578 611 564 402 452 746 815 611 428
Tillgångar 745 578 614 698 570 653 769 851 652 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 321 354 423 366 446 490 436 321 226
Obeskattade reserver 0 0 0 49 30 30 7 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 257 251 226 174 177 272 415 331 259
Skulder och eget kapital 745 578 614 698 570 653 769 851 652 486
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 623 663 658 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 760 726 703 747 748 246 240 128 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 312 293 287 302 300 301 354 342 364
Utdelning till aktieägare 250 100 60 57 0 85 135 140 120 80
Omsättning 1 754 1 466 1 316 1 481 1 399 1 556 2 031 2 318 2 057 1 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 733 656 741 700 778 675 773 686 576
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 556 511 507 527 548 404 441 389 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 348 38 -56 127 39 150 273 324 258 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,65% 11,82% -11,48% 5,86% -10,09% -23,12% -12,68% 12,69% 19,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,71% 6,06% -9,93% 13,47% 1,05% 22,51% 35,63% 37,37% 38,04% 26,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,84% 2,39% -4,65% 6,35% 0,43% 9,45% 13,54% 13,72% 12,06% 7,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,33% 91,88% 92,22% 92,78% 91,85% 92,42% 87,99% 85,38% 84,74% 88,01%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 21,90% 27,46% 22,82% 16,30% 17,67% 23,42% 17,26% 13,61% 9,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,31% 55,54% 57,65% 66,08% 68,09% 71,69% 64,39% 51,23% 49,23% 46,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,95% 209,73% 222,71% 233,63% 210,92% 240,11% 263,24% 179,76% 163,14% 136,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...