Visa allt om Discshop Svenska Näthandel AB
Visa allt om Discshop Svenska Näthandel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 68 718 73 071 74 950 84 679 106 012 121 425 135 812 172 088 174 735 172 183
Övrig omsättning 196 271 25 - - - - - 271 205
Rörelseresultat (EBIT) 7 963 6 832 3 077 3 592 120 1 902 4 028 -1 643 7 302 10 672
Resultat efter finansnetto 7 941 6 829 3 099 3 634 190 2 056 4 190 -1 617 7 377 4 080
Årets resultat 3 -14 24 18 143 1 512 3 081 -1 253 17 222 -1 211
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 681 191 193 250 356 292 435 616 8 051 9 433
Omsättningstillgångar 41 487 39 686 36 144 38 747 34 335 47 019 44 959 51 008 64 090 53 908
Tillgångar 42 168 39 877 36 336 38 997 34 691 47 311 45 394 51 623 72 141 63 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 581 24 578 24 592 24 569 24 551 24 408 24 422 24 447 24 642 24 780
Obeskattade reserver 68 119 0 0 0 0 0 0 0 16 099
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 519 15 180 11 744 14 428 10 141 22 903 20 971 27 177 47 499 22 463
Skulder och eget kapital 42 168 39 877 36 336 38 997 34 691 47 311 45 394 51 623 72 141 63 342
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 282 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 266 2 592 3 809 10 295 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 975 1 024 1 770 3 988 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 68 914 73 342 74 975 84 679 106 012 121 425 135 812 172 088 175 006 172 388
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 6 6 9 25 30 32 33 30 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 68 718 12 179 12 492 9 409 4 240 4 048 4 244 5 215 5 825 5 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 546 446 506 520 486 452 474 517 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 078 6 901 3 134 3 698 306 2 045 4 209 60 9 064 12 812
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,96% -2,51% -11,49% -20,12% -12,69% -10,59% -21,08% -1,51% 1,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,90% 17,16% 8,54% 9,32% 0,55% 4,35% 9,30% -3,12% 10,24% 6,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,60% 9,36% 4,14% 4,29% 0,18% 1,70% 3,11% -0,94% 4,23% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,46% 28,61% 22,70% 23,72% 23,52% 21,14% 20,57% 19,47% 21,05% 21,94%
Rörelsekapital/omsättning 34,88% 33,54% 32,56% 28,72% 22,82% 19,86% 17,66% 13,85% 9,49% 18,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,42% 61,87% 67,68% 63,00% 70,77% 51,59% 53,80% 47,36% 34,16% 57,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,54% 194,91% 218,66% 186,82% 186,69% 111,26% 131,98% 120,86% 99,38% 178,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...