Visa allt om Maquet Critical Care AB
Visa allt om Maquet Critical Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 033 525 1 733 887 1 590 699 1 338 957 1 299 938 1 543 877 1 515 272 1 755 127 1 610 145 1 473 068
Övrig omsättning 53 398 40 102 23 985 30 177 36 434 29 047 38 497 19 705 19 766 17 962
Rörelseresultat (EBIT) 354 081 161 010 157 990 -78 396 -22 307 325 899 355 422 546 191 472 112 438 150
Resultat efter finansnetto 335 015 154 592 146 834 -100 580 -44 694 281 087 320 734 525 494 453 188 420 187
Årets resultat 75 297 -91 342 571 25 318 -34 282 202 207 232 576 378 900 333 772 301 405
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 906 096 947 762 1 024 731 1 061 612 1 111 360 1 050 264 906 958 870 601 740 427 565 354
Omsättningstillgångar 887 010 767 134 778 441 900 751 685 564 943 948 793 604 617 313 784 567 672 237
Tillgångar 1 793 106 1 714 896 1 803 172 1 962 363 1 796 924 1 994 212 1 700 562 1 487 914 1 524 994 1 237 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 207 153 910 245 253 244 683 235 056 232 678 246 412 254 835 220 408 220 055
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 261 622 264 205 245 974 271 755 278 188 232 712 206 188 199 206 252 509 172 629
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 302 277 1 296 781 1 311 945 1 445 925 1 283 680 1 528 822 1 247 962 1 033 873 1 052 077 844 907
Skulder och eget kapital 1 793 106 1 714 896 1 803 172 1 962 363 1 796 924 1 994 212 1 700 562 1 487 914 1 524 994 1 237 591
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 909 1 742 4 824 3 267 2 417 2 391 2 993 3 744 2 375 2 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 855
Löner till övriga anställda 225 455 220 992 226 845 231 410 230 162 221 975 202 286 215 983 203 945 188 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 843 108 749 101 392 103 113 103 736 103 414 111 979 101 154 96 476 95 090
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 086 923 1 773 989 1 614 684 1 369 134 1 336 372 1 572 924 1 553 769 1 774 832 1 629 911 1 491 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 369 364 403 373 406 409 376 388 380 382
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 511 4 763 3 947 3 590 3 202 3 775 4 030 4 524 4 237 3 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 914 911 826 906 828 801 844 827 797 748
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 573 914 379 414 352 463 110 956 117 923 456 690 469 949 610 204 516 375 472 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,28% 9,00% 18,80% 3,00% -15,80% 1,89% -13,67% 9,00% 9,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,75% 9,40% 8,77% -3,98% -1,17% 16,41% 21,05% 36,81% 31,05% 35,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,41% 9,29% 9,95% -5,83% -1,62% 21,20% 23,63% 31,20% 29,41% 30,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,95% 30,22% 32,94% 31,89% 36,77% 45,99% 49,35% 54,45% 49,88% 51,63%
Rörelsekapital/omsättning -20,42% -30,55% -33,54% -40,72% -46,01% -37,88% -29,99% -23,73% -16,61% -11,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,78% 8,97% 13,60% 12,47% 13,08% 11,67% 14,49% 17,13% 14,45% 17,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,39% 44,59% 43,23% 47,90% 38,83% 49,53% 49,86% 46,14% 62,37% 65,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...