Visa allt om Restaurang Sorbonne Bromma AB
Visa allt om Restaurang Sorbonne Bromma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 9 847 10 422 10 422 10 236 10 151 9 607 8 697 7 821 6 803 5 288
Övrig omsättning - - 30 64 19 10 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 205 575 618 666 667 283 139 317 751 210
Resultat efter finansnetto 170 510 533 597 643 277 135 318 751 209
Årets resultat 233 499 314 394 354 200 147 170 691 207
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 121 193 264 1 237 168 141 202 87 131
Omsättningstillgångar 3 077 3 652 4 263 4 255 2 530 1 217 1 343 1 388 1 375 784
Tillgångar 3 185 3 773 4 455 4 519 3 767 1 386 1 484 1 590 1 462 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 881 1 648 1 350 1 235 1 041 687 488 531 810 419
Obeskattade reserver 150 280 413 283 192 30 30 97 15 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 942 1 917 1 936 1 433 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 864 903 777 1 065 1 101 668 966 962 636 476
Skulder och eget kapital 3 185 3 773 4 455 4 519 3 767 1 386 1 484 1 590 1 462 915
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 851 703 698 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 544 3 700 3 573 3 510 3 426 2 370 1 885 11 468 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 210 1 168 1 099 1 151 1 092 949 762 600 561
Utdelning till aktieägare 500 0 200 200 200 0 0 50 0 300
Omsättning 9 847 10 422 10 452 10 300 10 170 9 617 8 697 7 841 6 803 5 288
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 11 10 8 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 947 947 931 923 873 870 978 1 361 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 435 446 428 427 414 419 421 496 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 631 674 776 731 335 201 365 795 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,52% 0,00% 1,82% 0,84% 5,66% 10,46% 11,20% 14,96% 28,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,44% 15,29% 13,87% 14,74% 17,71% 20,42% 9,37% 20,06% 51,44% 22,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 5,54% 5,93% 6,51% 6,57% 2,95% 1,60% 4,08% 11,05% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,75% 64,55% 66,58% 67,83% 67,25% 64,98% 64,84% 65,30% 64,18% 68,14%
Rörelsekapital/omsättning 22,47% 26,38% 33,45% 31,16% 14,08% 5,71% 4,33% 5,45% 10,86% 5,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,73% 49,47% 37,53% 32,21% 31,39% 51,16% 34,37% 37,89% 56,14% 47,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,77% 358,47% 491,38% 364,79% 191,19% 122,31% 90,68% 98,54% 142,30% 90,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...