Visa allt om Alesco Int. AB
Visa allt om Alesco Int. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 756 23 631 24 026 16 360 19 511 12 538 9 991 9 591 10 350 12 031
Övrig omsättning 79 77 5 - - - 108 50 154 49
Rörelseresultat (EBIT) 2 958 709 844 -3 673 263 641 -1 405 -1 727 -1 752 608
Resultat efter finansnetto 2 910 595 674 -3 788 137 575 -1 714 -1 971 -1 850 494
Årets resultat 1 851 405 674 3 137 575 -1 714 -1 971 -1 623 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 360 585 773 287 324 165 218 329 195
Omsättningstillgångar 10 892 9 893 12 231 8 674 6 698 7 705 5 247 5 074 2 949 4 063
Tillgångar 11 156 10 253 12 816 9 448 6 984 8 030 5 412 5 292 3 278 4 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 202 2 351 1 946 1 272 1 269 1 132 557 1 071 -848 775
Obeskattade reserver 670 0 0 0 0 0 0 0 0 227
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 135 1 000 145
Kortfristiga skulder 6 285 7 902 10 870 8 175 5 715 6 898 4 855 4 086 3 127 3 111
Skulder och eget kapital 11 156 10 253 12 816 9 448 6 984 8 030 5 412 5 292 3 278 4 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 485 477 482 411 385 376 345 715
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 488 1 562 1 362 1 542 1 264 1 329 1 387 1 397 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 914 796 740 789 718 715 801 883 725
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 835 23 708 24 031 16 360 19 511 12 538 10 099 9 641 10 504 12 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 5 6 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 679 3 376 4 805 3 272 3 902 2 090 1 998 1 599 1 725 2 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 519 589 547 590 437 505 448 449 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 081 880 1 006 -3 578 319 696 -1 351 -1 635 -1 664 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,99% -1,64% 46,86% -16,15% 55,61% 25,49% 4,17% -7,33% -13,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,59% 7,13% 6,62% -38,87% 3,88% 8,00% -25,96% -32,60% -53,23% 14,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,52% 3,09% 3,53% -22,44% 1,39% 5,12% -14,06% -17,99% -16,86% 5,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,82% 34,07% 35,70% 27,13% 44,37% 48,58% 38,86% 34,70% 34,04% 47,59%
Rörelsekapital/omsättning 17,89% 8,43% 5,66% 3,05% 5,04% 6,44% 3,92% 10,30% -1,72% 7,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,35% 22,93% 15,18% 13,46% 18,17% 14,10% 10,29% 20,24% -25,87% 22,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,56% 61,36% 73,29% 80,92% 63,66% 50,83% 71,29% 64,42% 46,02% 103,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...