Visa allt om Ing.firma S. Jansson AB
Visa allt om Ing.firma S. Jansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 508 370 260 923 842 1 008 805 889 1 193 1 139
Övrig omsättning - - - 78 - - 73 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 12 -187 395 391 503 397 285 126 313
Resultat efter finansnetto 82 37 -176 428 415 494 420 320 142 336
Årets resultat 82 37 -176 313 306 353 310 230 103 241
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 25 5 10 15 23 7 267 280 280
Omsättningstillgångar 1 116 1 168 1 272 1 895 1 767 1 579 1 363 1 016 1 063 953
Tillgångar 1 154 1 193 1 277 1 905 1 782 1 602 1 370 1 283 1 343 1 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 1 111 1 229 1 555 1 387 1 211 998 808 738 726
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 81 47 350 394 391 372 475 605 506
Skulder och eget kapital 1 154 1 193 1 277 1 905 1 782 1 602 1 370 1 283 1 343 1 233
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 110 88 170 471 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 144 162 147 132 35 51 23 14 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 22 25 23 24 29 27 62 240 138
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 145 130 140 120 160 92
Omsättning 508 370 260 1 001 842 1 008 878 889 1 193 1 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 508 370 260 923 842 1 008 805 889 1 193 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 174 173 206 190 165 176 176 290 758 673
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 17 -182 400 400 512 407 298 145 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,30% 42,31% -71,83% 9,62% -16,47% 25,22% -9,45% -25,48% 4,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,11% 3,19% -13,70% 22,47% 23,29% 31,65% 30,66% 25,02% 10,57% 27,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,14% 10,27% -67,31% 46,37% 49,29% 50,30% 52,17% 36,11% 11,90% 29,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,55% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 196,85% 293,78% 471,15% 167,39% 163,06% 117,86% 123,11% 60,85% 38,39% 39,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,03% 93,13% 96,24% 81,63% 77,83% 75,59% 72,85% 62,98% 54,95% 58,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 962,07% 1 441,98% 2 706,38% 541,43% 448,48% 403,84% 366,40% 213,89% 175,70% 188,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...