Visa allt om Salstad Gästhem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 9 344 9 372 8 512 10 605 10 143 10 484 9 119 8 605 11 790 7 025
Övrig omsättning 33 13 - - - - - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 81 98 811 944 1 573 744 767 1 563 323
Resultat efter finansnetto -160 41 42 762 924 1 566 696 707 1 522 330
Årets resultat 2 255 243 12 25 14 102 183 823 179
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 22 45 70 2 408 45
Omsättningstillgångar 6 015 5 306 3 295 7 813 2 922 2 567 2 834 2 638 1 516 1 936
Tillgångar 6 015 5 306 3 295 7 813 2 926 2 589 2 879 2 708 3 924 1 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 479 1 478 1 223 980 968 943 929 827 944 1 170
Obeskattade reserver 0 105 193 464 548 620 620 620 565 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 802 1 350 163 4 319 202 102 196 109 1 595 0
Kortfristiga skulder 2 733 2 373 1 716 2 051 1 208 924 1 134 1 152 820 647
Skulder och eget kapital 6 015 5 306 3 295 7 813 2 926 2 589 2 879 2 708 3 924 1 981
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 372 1 023 717
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 919 3 575 3 783 3 600 3 145 3 657 2 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 1 619 1 194 1 270 1 249 1 206 1 746 1 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 60
Omsättning 9 377 9 385 8 512 10 605 10 143 10 484 9 119 8 605 11 796 7 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 12 13 13 13 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 669 709 816 780 806 701 662 907 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 407 368 427 364 402 392 381 500 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 81 98 817 961 1 595 769 835 1 594 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,30% 10,10% -19,74% 4,55% -3,25% 14,97% 5,97% -27,01% 67,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,28% 1,53% 3,03% 10,39% 32,33% 60,80% 25,88% 28,36% 39,86% 16,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,18% 0,86% 1,17% 7,66% 9,33% 15,01% 8,17% 8,93% 13,27% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,76% 95,67% 94,83% 93,51% 92,81% 92,26% 90,53% 88,79% 86,89% 92,16%
Rörelsekapital/omsättning 35,12% 31,30% 18,55% 54,33% 16,90% 15,67% 18,64% 17,27% 5,90% 18,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,59% 29,40% 41,69% 17,18% 47,69% 55,10% 48,14% 47,41% 34,67% 64,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,39% 222,71% 190,97% 379,96% 238,33% 274,78% 247,53% 225,87% 174,27% 289,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...