Visa allt om COMMOBIL i Örebro Aktiebolag
Visa allt om COMMOBIL i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 623 1 947 1 973 1 425 1 290 1 707 1 411 1 539 1 522 1 711
Övrig omsättning 356 405 44 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 152 357 164 40 112 225 285 -242 -43
Resultat efter finansnetto -52 152 356 162 40 112 224 279 -256 -51
Årets resultat -52 118 278 133 18 119 136 277 -256 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 14 20 27 0 7 14 24 38
Omsättningstillgångar 362 594 688 412 382 604 516 279 210 356
Tillgångar 362 594 702 433 409 604 523 293 234 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 444 477 348 215 297 278 142 -135 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14 0 50 2 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 264 118
Kortfristiga skulder 120 149 225 84 181 308 195 149 105 155
Skulder och eget kapital 362 594 702 433 409 604 523 293 234 395
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 588 486 325 436 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 142 947 726 654 184 42 169 156 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 343 289 178 196 188 123 127 296 246
Utdelning till aktieägare 100 150 150 150 0 100 100 0 0 0
Omsättning 1 979 2 352 2 017 1 425 1 290 1 707 1 411 1 539 1 522 1 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 649 658 475 430 569 706 770 507 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 501 318 227 208 296 330 327 297 252
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 152 364 171 46 119 233 295 -232 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,64% -1,32% 38,46% 10,47% -24,43% 20,98% -8,32% 1,12% -11,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,09% 25,59% 50,85% 37,88% 9,78% 18,54% 43,02% 97,27% -102,99% -10,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,14% 7,81% 18,09% 11,51% 3,10% 6,56% 15,95% 18,52% -15,83% -2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,40% 85,11% 86,52% 85,26% 100,00% 83,19% 87,53% 85,96% 76,94% 72,88%
Rörelsekapital/omsättning 14,91% 22,86% 23,47% 23,02% 15,58% 17,34% 22,75% 8,45% 6,90% 11,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,85% 74,75% 67,95% 80,37% 55,09% 49,17% 60,20% 48,97% -57,69% 30,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,67% 398,66% 305,78% 490,48% 211,05% 196,10% 264,62% 187,25% 187,62% 215,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...