Visa allt om R T Inreco AB
Visa allt om R T Inreco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 83 336 66 845 51 979 46 868 44 693 34 623 33 850 23 551 26 958 32 143
Övrig omsättning 548 - 91 642 123 61 643 99 - 55
Rörelseresultat (EBIT) 8 951 6 664 4 401 3 004 3 062 2 157 1 786 232 80 1 150
Resultat efter finansnetto 9 264 6 658 4 439 3 074 3 077 2 659 1 772 234 105 1 190
Årets resultat 7 168 3 706 2 530 1 924 1 447 1 286 1 362 59 1 798
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 050 3 400 3 481 2 648 3 378 1 325 1 886 2 023 1 553 752
Omsättningstillgångar 35 256 22 097 17 642 14 923 12 069 10 295 8 786 5 981 5 443 8 771
Tillgångar 37 305 25 497 21 124 17 570 15 447 11 620 10 672 8 003 6 996 9 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 696 9 128 7 422 5 892 4 769 4 122 3 436 2 140 2 081 2 470
Obeskattade reserver 5 636 5 645 3 867 2 744 1 940 944 217 206 206 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 540 312 78 504 312 90
Långfristiga skulder 380 233 0 0 570 272 336 191 0 0
Kortfristiga skulder 17 594 10 491 9 835 8 934 7 629 5 971 6 605 4 963 4 397 6 697
Skulder och eget kapital 37 305 25 497 21 124 17 570 15 447 11 620 10 672 8 003 6 996 9 522
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 790 960 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 21 657 18 235 15 953 13 998 11 951 11 124 8 504 9 822 9 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 893 6 179 5 700 5 047 4 291 4 127 3 152 3 870 4 233
Utdelning till aktieägare 10 000 2 600 2 000 1 000 800 800 600 67 0 390
Omsättning 83 884 66 845 52 070 47 510 44 816 34 684 34 493 23 650 26 958 32 198
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 71 63 55 48 40 39 37 32 38 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 174 1 061 945 976 1 117 888 915 736 709 804
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 471 441 445 478 423 424 400 402 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 172 7 372 4 962 3 484 3 455 2 473 2 151 533 392 1 442
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,67% 28,60% 10,91% 4,87% 29,08% 2,28% 43,73% -12,64% -16,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,92% 26,23% 21,08% 17,67% 20,13% 23,12% 17,02% 3,21% 2,09% 12,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,16% 10,00% 8,57% 6,62% 6,96% 7,76% 5,36% 1,09% 0,54% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,43% 65,86% 68,96% 97,64% 97,27% 96,71% 97,63% 97,58% 96,88% 96,57%
Rörelsekapital/omsättning 21,19% 17,36% 15,02% 12,78% 9,93% 12,49% 6,44% 4,32% 3,88% 6,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,50% 53,07% 49,41% 45,72% 40,13% 41,46% 33,69% 28,64% 31,87% 27,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,39% 210,63% 179,38% 167,04% 158,20% 172,42% 133,02% 120,51% 123,79% 130,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...