Visa allt om Novema Trade AB
Visa allt om Novema Trade AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 883 811 789 696 665 673 707 640 851 1 027
Övrig omsättning 154 105 77 60 64 58 630 118 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 519 93 130 -72 -47 -17 528 -220 -109 75
Resultat efter finansnetto 510 82 123 -88 -61 -40 616 -250 -33 75
Årets resultat 300 48 98 -63 2 6 364 -111 2 49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 724 2 761 2 798 2 835 2 876 2 939 2 863 3 835 4 362 758
Omsättningstillgångar 753 549 455 420 663 889 1 011 379 381 375
Tillgångar 3 477 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 110 810 762 664 726 724 718 355 465 463
Obeskattade reserver 161 36 15 0 25 90 140 0 139 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 233 267 300 333 367 400 433 3 816 221
Kortfristiga skulder 2 007 2 231 2 210 2 291 2 454 2 647 2 616 3 427 322 269
Skulder och eget kapital 3 477 3 310 3 253 3 255 3 539 3 828 3 875 4 215 4 743 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 130 - - 28 0 0 0 148 150 152
Varav tantiem till styrelse & VD 130 130 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 202 72 72 93 138 160 72 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 82 70 45 51 56 35 38 67 59
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 037 916 866 756 729 731 1 337 758 861 1 027
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 442 406 395 348 333 337 354 320 426 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 62 143 73 84 98 112 61 94 109 107
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 556 130 167 -31 16 49 599 -134 -53 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,88% 2,79% 13,36% 4,66% -1,19% -4,81% 10,47% -24,79% -17,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,93% 2,81% 4,00% -2,18% -1,13% -0,42% 16,67% -5,20% -0,70% 6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,78% 11,47% 16,48% -10,20% -6,02% -2,38% 91,37% -34,22% -3,88% 7,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,06% 93,07% 81,40%
Rörelsekapital/omsättning -142,02% -207,40% -222,43% -268,82% -269,32% -261,22% -227,02% -476,25% 6,93% 10,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,54% 25,32% 23,78% 20,40% 21,03% 20,65% 21,19% 8,42% 11,91% 52,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,52% 24,61% 18,60% 14,40% 23,35% 30,19% 35,21% 8,43% 88,82% 84,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...