Visa allt om Palmbergs Golvservice AB
Visa allt om Palmbergs Golvservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 16 392 15 644 15 071 12 256 11 712 11 171 11 598 11 274 11 804 10 922
Övrig omsättning 29 76 25 55 64 5 - - 3 12
Rörelseresultat (EBIT) 893 701 645 262 224 257 426 -66 186 325
Resultat efter finansnetto 885 693 641 260 221 246 399 -73 186 320
Årets resultat 457 365 362 135 109 173 293 -73 127 229
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 172 50 50 50 54 77 97 68 83
Omsättningstillgångar 3 000 2 647 2 765 2 326 2 211 1 987 1 783 2 638 2 328 2 321
Tillgångar 3 400 2 819 2 815 2 376 2 261 2 042 1 859 2 735 2 396 2 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 892 877 665 770 662 729 436 697 570
Obeskattade reserver 793 510 300 132 62 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 326 76 0
Kortfristiga skulder 1 609 1 418 1 637 1 579 1 429 1 381 1 131 1 973 1 624 1 835
Skulder och eget kapital 3 400 2 819 2 815 2 376 2 261 2 042 1 859 2 735 2 396 2 404
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 825 800 773 670 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 446 4 995 4 634 4 272 3 820 2 754 2 820 2 813 3 140 2 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 970 1 640 1 627 1 536 1 364 1 305 1 326 1 410 1 518 1 282
Utdelning till aktieägare 500 350 350 150 240 0 240 0 188 0
Omsättning 16 421 15 720 15 096 12 311 11 776 11 176 11 598 11 274 11 807 10 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 11 10 10 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 366 1 422 1 370 1 114 1 171 1 117 1 160 1 025 1 073 993
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 616 581 541 531 504 508 466 490 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 923 710 645 262 228 268 446 -44 213 347
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,78% 3,80% 22,97% 4,64% 4,84% -3,68% 2,87% -4,49% 8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,26% 24,87% 22,91% 11,03% 9,95% 12,59% 22,92% -2,38% 7,89% 13,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,45% 4,48% 4,28% 2,14% 1,92% 2,30% 3,67% -0,58% 1,60% 2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,33% 58,47% 56,59% 61,58% 58,97% 58,24% 57,92% 55,76% 56,25% 57,57%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 7,86% 7,48% 6,09% 6,68% 5,42% 5,62% 5,90% 5,96% 4,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,57% 45,75% 39,47% 32,08% 36,08% 32,42% 39,21% 15,94% 29,09% 23,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,13% 171,37% 156,26% 133,12% 139,12% 131,50% 142,88% 124,78% 131,16% 114,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...