Visa allt om SKEPPSHANDELN I Ö-VIK AB
Visa allt om SKEPPSHANDELN I Ö-VIK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 908 6 979 7 639 7 426 7 144 9 054 9 200 9 679 11 878 10 731
Övrig omsättning - 27 51 57 1 - - 6 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -228 139 425 63 -175 310 96 299 1 082 922
Resultat efter finansnetto -301 59 312 -234 -414 148 19 214 957 741
Årets resultat -301 25 253 -234 -78 91 128 114 510 387
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 58 79 100 121 0 4 83 88 69
Omsättningstillgångar 2 153 3 005 3 117 3 008 2 781 4 216 3 208 2 558 3 138 3 503
Tillgångar 2 189 3 063 3 196 3 108 2 901 4 216 3 212 2 641 3 226 3 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 689 990 965 712 946 1 025 933 1 022 968 458
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 336 336 509 457 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 140 268 515 986 221 204 0 0 0 66
Kortfristiga skulder 1 360 1 805 1 715 1 410 1 734 2 652 1 943 1 110 1 801 2 832
Skulder och eget kapital 2 189 3 063 3 196 3 108 2 901 4 216 3 212 2 641 3 226 3 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 529 557 580 581 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 624 649 769 779 204 345 187 14 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 297 347 339 346 326 341 298 286 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0
Omsättning 4 908 7 006 7 690 7 483 7 145 9 054 9 200 9 685 11 885 10 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 454 3 490 2 546 2 475 2 381 3 018 3 067 3 226 5 939 5 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 305 468 339 386 378 343 409 367 455 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -207 160 446 84 -156 314 148 327 1 105 973
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,67% -8,64% 2,87% 3,95% -21,10% -1,59% -4,95% -18,51% 10,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,42% 4,54% 13,33% 2,06% -5,93% 7,45% 3,05% 11,47% 33,73% 25,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,65% 1,99% 5,58% 0,86% -2,41% 3,47% 1,07% 3,13% 9,16% 8,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,09% 27,67% 30,23% 30,61% 29,56% 28,21% 29,32% 27,28% 26,48% 28,31%
Rörelsekapital/omsättning 16,16% 17,19% 18,35% 21,52% 14,66% 17,27% 13,75% 14,96% 11,26% 6,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,48% 32,32% 30,19% 22,91% 32,61% 30,19% 36,76% 52,90% 40,21% 17,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,59% 83,66% 90,03% 89,57% 62,46% 93,70% 101,24% 104,59% 82,84% 61,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...