Visa allt om BIN Gräv AB
Visa allt om BIN Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 194 1 324 1 380 1 531 1 298 1 247 1 348 1 219 1 171 1 175
Övrig omsättning - - 18 - - - - 274 - 6
Rörelseresultat (EBIT) -94 34 28 94 59 2 142 278 83 10
Resultat efter finansnetto -100 17 1 52 4 -59 101 267 69 -8
Årets resultat 20 2 1 52 -91 0 1 111 6 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 551 805 1 058 1 312 1 485 1 727 1 704 1 908 260 367
Omsättningstillgångar 325 364 312 332 206 266 283 270 220 329
Tillgångar 876 1 169 1 370 1 643 1 692 1 993 1 987 2 178 480 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 125 123 152 100 191 191 239 139 133
Obeskattade reserver 285 405 390 390 390 295 355 257 143 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 162 188 465 703 876 1 149 1 354 1 363 107 83
Kortfristiga skulder 284 451 393 398 326 358 87 318 91 399
Skulder och eget kapital 876 1 169 1 370 1 643 1 692 1 993 1 987 2 178 480 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 324 - 245 300 298 288 288 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 370 - 348 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 128 123 136 113 123 120 116 110 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 30 0 0 0 50 10 0
Omsättning 1 194 1 324 1 398 1 531 1 298 1 247 1 348 1 493 1 171 1 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 324 1 380 1 531 1 298 1 247 1 348 1 219 1 171 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 534 483 503 386 442 435 424 420 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 288 282 348 301 244 346 428 213 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,82% -4,06% -9,86% 17,95% 4,09% -7,49% 10,58% 4,10% -0,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,73% 2,91% 2,04% 5,72% 3,49% 0,10% 7,15% 12,76% 17,50% 1,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,87% 2,57% 2,03% 6,14% 4,55% 0,16% 10,53% 22,81% 7,17% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,43% -6,57% -5,87% -4,31% -9,24% -7,38% 14,54% -3,94% 11,02% -5,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,93% 37,72% 31,18% 27,77% 22,90% 20,49% 22,78% 19,67% 50,41% 27,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,44% 80,71% 79,39% 83,42% 63,19% 74,30% 325,29% 84,91% 241,76% 82,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...