Visa allt om Orio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 513 000 631 000 772 000 817 000 906 000 925 847 1 302 430 1 696 878 0 0
Övrig omsättning - 14 000 - 12 000 40 000 - 10 120 2 125 - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 000 49 000 -42 000 68 000 118 000 141 101 410 193 569 572 0 -893
Resultat efter finansnetto -38 000 -9 000 -72 000 74 000 118 000 139 961 -499 606 569 996 0 -893
Årets resultat -22 000 -18 000 -50 000 37 000 178 000 111 193 -499 606 391 156 0 -893
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 000 150 000 144 000 156 000 119 000 108 533 87 137 69 102 200 0
Omsättningstillgångar 428 000 548 000 594 000 695 000 713 000 677 589 624 224 1 227 229 104 304
Tillgångar 543 000 698 000 738 000 851 000 832 000 786 122 711 361 1 296 331 304 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 000 566 000 599 700 675 000 703 000 574 695 463 502 963 108 304 304
Obeskattade reserver 10 000 22 000 24 000 27 000 0 19 500 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 000 21 000 28 000 47 000 14 000 8 162 66 685 28 432 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 000 89 000 86 000 102 000 115 000 183 765 181 174 304 791 0 0
Skulder och eget kapital 543 000 698 000 738 000 851 000 832 000 786 122 711 361 1 296 331 304 304
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 1 000 700 - - 2 845 1 794 1 176 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 91 000 86 900 88 000 131 900 110 255 112 061 74 046 75 888 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 42 000 39 800 40 500 66 200 65 100 46 394 28 452 29 029 0 0
Utdelning till aktieägare 50 000 125 000 15 000 35 000 55 000 50 000 0 0 0 0
Omsättning 513 000 645 000 772 000 829 000 946 000 925 847 1 312 550 1 699 003 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 194 210 266 294 308 106 247 254 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 644 3 005 2 902 2 779 2 942 8 734 5 273 6 681 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 691 607 483 674 579 1 512 420 413 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 000 56 400 -29 100 68 000 125 400 147 723 417 080 578 135 0 -893
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,70% -18,26% -5,51% -9,82% -2,14% -28,91% -23,25% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,45% 7,02% -4,62% 8,70% 14,18% 18,06% 58,27% 43,97% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,82% 7,77% -4,42% 9,06% 13,02% 15,34% 31,83% 33,59% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,18% 37,72% 37,44% 40,27% 40,73% 47,04% 50,74% 47,90% - -
Rörelsekapital/omsättning 64,52% 72,74% 65,80% 72,58% 66,00% 53,34% 34,02% 54,36% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,78% 83,55% 83,80% 81,79% 84,50% 74,93% 65,16% 74,29% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,89% 408,99% 439,53% 337,25% 287,83% 139,93% 129,44% 243,08% - -

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...