Visa allt om Orio AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 392 000 504 000 603 000 - 814 000 935 000 994 000 1 044 000 960 324
Övrig omsättning 0 0 0 - 0 0 14 000 40 000 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 000 -10 000 -40 000 - -1 000 -88 000 84 000 144 000 137 236
Resultat efter finansnetto -2 000 -10 000 -43 000 - 4 000 -94 000 89 000 144 000 135 694
Årets resultat -12 000 -29 000 -51 000 - -6 000 -82 000 70 000 182 000 120 314
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 000 98 000 120 000 - 148 000 184 000 182 000 116 000 91 839
Omsättningstillgångar 284 000 296 000 368 000 - 609 000 618 000 748 000 775 000 710 314
Tillgångar 363 000 394 000 488 000 - 757 000 802 000 930 000 891 000 802 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 000 300 000 351 000 - 597 000 625 000 735 000 719 000 584 460
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 000 8 000 20 000 - 32 000 35 000 51 000 18 000 10 317
Långfristiga skulder 11 000 19 000 15 000 - 9 000 12 000 4 000 0 0
Kortfristiga skulder 56 000 67 000 102 000 - 119 000 125 000 140 000 154 000 207 376
Skulder och eget kapital 363 000 394 000 488 000 - 757 000 802 000 930 000 891 000 802 153
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 14 000 700 - 700 800 - 17 100 6 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 68 000 82 000 111 900 - 129 100 133 500 172 000 143 700 134 977
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 25 000 33 000 39 700 - 46 100 47 200 72 700 74 200 49 403
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 392 000 504 000 603 000 - 814 000 935 000 1 008 000 1 084 000 960 324
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 148 187 234 - 265 321 347 118 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 649 2 695 2 577 - 3 072 2 913 2 865 8 847 8 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 690 651 - 664 565 705 1 992 1 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 000 -10 000 -9 000 - 24 800 -72 500 92 400 151 400 143 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,22% -16,42% - - -12,94% -5,94% -4,79% 8,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,65% -2,54% -8,20% - 0,53% -11,10% 9,57% 16,16% 17,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,53% -1,98% -6,63% - 0,49% -9,52% 8,95% 13,79% 14,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,97% 38,49% 40,13% - 39,07% 38,07% 45,37% 45,69% 48,57%
Rörelsekapital/omsättning 58,16% 45,44% 44,11% - 60,20% 52,73% 61,17% 59,48% 52,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,34% 76,14% 71,93% - 78,86% 78,42% 79,03% 80,70% 72,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,14% 205,97% 187,25% - 328,57% 279,20% 534,29% 227,92% 117,91%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 319 000 399 000 472 000 513 000 631 000 772 000 817 000 906 000 925 847 1 302 430
Övrig omsättning 0 0 0 0 14 000 0 12 000 40 000 0 10 120
Rörelseresultat (EBIT) -5 000 -28 000 -38 000 -19 000 49 000 -42 000 68 000 118 000 141 101 410 193
Resultat efter finansnetto 0 -21 000 -33 000 -38 000 -9 000 -72 000 74 000 118 000 139 961 -499 606
Årets resultat -9 000 -32 000 -33 000 -22 000 -18 000 -50 000 37 000 178 000 111 193 -499 606
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 000 73 000 95 000 115 000 150 000 144 000 156 000 119 000 108 533 87 137
Omsättningstillgångar 266 000 270 000 341 000 428 000 548 000 594 000 695 000 713 000 677 589 624 224
Tillgångar 328 000 343 000 436 000 543 000 698 000 738 000 851 000 832 000 786 122 711 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 269 000 279 000 336 000 420 000 566 000 599 700 675 000 703 000 574 695 463 502
Obeskattade reserver 1 000 0 4 000 10 000 22 000 24 000 27 000 0 19 500 0
Avsättningar (tkr) 6 000 7 000 11 000 16 000 21 000 28 000 47 000 14 000 8 162 66 685
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 000 57 000 85 000 97 000 89 000 86 000 102 000 115 000 183 765 181 174
Skulder och eget kapital 328 000 343 000 436 000 543 000 698 000 738 000 851 000 832 000 786 122 711 361
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 000 1 000 1 000 1 000 700 - - 2 845 1 794 1 176
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 46 000 68 000 84 000 91 000 86 900 88 000 131 900 110 255 112 061 74 046
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 23 000 29 000 36 000 42 000 39 800 40 500 66 200 65 100 46 394 28 452
Utdelning till aktieägare 0 0 25 000 50 000 125 000 15 000 35 000 55 000 50 000 0
Omsättning 319 000 399 000 472 000 513 000 645 000 772 000 829 000 946 000 925 847 1 312 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 126 155 196 194 210 266 294 308 106 247
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 532 2 574 2 408 2 644 3 005 2 902 2 779 2 942 8 734 5 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 632 617 691 607 483 674 579 1 512 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 000 -28 000 7 000 -19 000 56 400 -29 100 68 000 125 400 147 723 417 080
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,05% -15,47% -7,99% -18,70% -18,26% -5,51% -9,82% -2,14% -28,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,30% -6,12% -7,57% -6,45% 7,02% -4,62% 8,70% 14,18% 18,06% 58,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% -5,26% -6,99% -6,82% 7,77% -4,42% 9,06% 13,02% 15,34% 31,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,60% 37,59% 39,19% 39,18% 37,72% 37,44% 40,27% 40,73% 47,04% 50,74%
Rörelsekapital/omsättning 67,08% 53,38% 54,24% 64,52% 72,74% 65,80% 72,58% 66,00% 53,34% 34,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,25% 81,34% 77,78% 78,78% 83,55% 83,80% 81,79% 84,50% 74,93% 65,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,77% 238,60% 225,88% 262,89% 408,99% 439,53% 337,25% 287,83% 139,93% 129,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!