Visa allt om Foxt Sweden AB
Visa allt om Foxt Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 231 20 112 17 528 31 626 35 840 30 460 24 417 24 971 26 663 33 144
Övrig omsättning 1 168 1 476 3 768 - 64 335 - - 1 456 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 490 1 085 1 093 2 217 2 423 2 096 1 673 1 800 2 168 2 452
Resultat efter finansnetto 1 757 1 352 1 356 2 114 2 425 2 076 1 608 1 727 1 918 2 242
Årets resultat 1 757 1 352 1 356 2 114 2 425 2 076 1 608 1 727 1 918 2 242
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 963 17 058 15 122 18 992 15 873 11 867 587 351 130 319
Omsättningstillgångar 5 707 5 277 5 705 1 462 5 163 5 114 14 356 13 378 10 420 11 012
Tillgångar 24 670 22 335 20 827 20 455 21 036 16 982 14 943 13 729 10 549 11 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 621 19 864 18 512 17 156 15 042 12 617 10 542 8 933 7 207 5 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 049 2 470 2 314 3 298 5 993 4 364 4 401 4 795 3 342 6 041
Skulder och eget kapital 24 670 22 335 20 827 20 455 21 036 16 982 14 943 13 729 10 549 11 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 922 930 870 795 900 853
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 452 11 287 11 486 17 710 17 984 12 849 11 913 12 718 13 911 14 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 121 4 608 4 758 7 536 7 999 5 271 4 899 5 236 5 982 6 059
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 399 21 588 21 296 31 626 35 904 30 795 24 417 24 971 28 119 33 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 21 31 35 25 24 27 32 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 170 1 006 835 1 020 1 024 1 218 1 017 925 833 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 925 799 788 821 777 788 746 700 658 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 702 1 200 1 206 2 362 2 583 2 124 1 723 1 907 2 375 2 733
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,54% 14,74% -44,58% -11,76% 17,66% 24,75% -2,22% -6,35% -19,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,13% 6,05% 6,63% 11,38% 11,83% 12,35% 11,20% 13,43% 20,62% 21,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 6,72% 7,87% 7,36% 6,94% 6,88% 6,85% 7,38% 8,16% 7,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,19%
Rörelsekapital/omsättning 11,96% 13,96% 19,35% -5,81% -2,32% 2,46% 40,77% 34,37% 26,55% 15,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,64% 88,94% 88,88% 83,87% 71,51% 74,30% 70,55% 65,07% 68,32% 46,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,18% 213,64% 246,54% 44,33% 86,15% 117,19% 326,20% 279,00% 311,79% 182,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...