Visa allt om Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB
Visa allt om Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 52 172 38 788 31 636 32 126 29 757 23 282 20 470 20 866 19 420 20 611
Övrig omsättning 293 105 1 533 110 158 307 288 49 105 35
Rörelseresultat (EBIT) 4 857 1 720 480 253 395 1 089 1 358 2 556 2 082 1 393
Resultat efter finansnetto 4 854 1 716 471 263 406 1 127 1 338 2 537 2 080 1 388
Årets resultat 3 036 1 344 786 122 21 7 715 1 341 954 718
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 607 354 489 527 845 1 093 1 208 1 446 259
Omsättningstillgångar 15 711 12 109 9 928 9 217 9 675 9 545 7 458 7 793 5 678 5 614
Tillgångar 16 291 12 716 10 282 9 705 10 202 10 390 8 551 9 002 7 123 5 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 365 2 428 1 584 1 299 1 176 1 155 1 508 1 793 1 462 808
Obeskattade reserver 2 029 1 088 1 114 1 678 2 087 2 087 2 188 1 844 1 142 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 19 141 241 391 191 280
Kortfristiga skulder 9 897 9 199 7 583 6 729 6 920 7 006 4 615 4 973 4 328 4 389
Skulder och eget kapital 16 291 12 716 10 282 9 705 10 202 10 390 8 551 9 002 7 123 5 872
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 - 1 153 1 408 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 784 9 835 7 550 7 179 6 266 5 729 4 648 2 387 1 976
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 548 3 088 2 408 2 252 1 985 1 838 1 678 1 315 1 164
Utdelning till aktieägare 2 500 1 100 500 500 0 0 360 1 000 10 300
Omsättning 52 465 38 893 33 169 32 236 29 915 23 589 20 758 20 915 19 525 20 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 28 28 26 22 17 22 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 385 1 130 1 147 1 145 1 058 1 204 948 1 618 2 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 483 472 361 368 386 460 351 440 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 055 1 876 706 494 686 1 395 1 638 2 811 2 221 1 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,51% 22,61% -1,53% 7,96% 27,81% 13,74% -1,90% 7,45% -5,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,81% 13,53% 4,69% 2,84% 4,07% 11,04% 15,93% 28,40% 29,40% 23,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,31% 4,44% 1,52% 0,86% 1,39% 4,93% 6,65% 12,25% 10,78% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,17% 52,16% 56,44% 50,23% 48,06% 55,90% 58,68% 67,29% 50,34% 35,10%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% 7,50% 7,41% 7,74% 9,26% 10,91% 13,89% 13,51% 6,95% 5,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,51% 25,77% 23,86% 26,87% 26,60% 25,92% 36,49% 35,01% 32,07% 18,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,87% 122,24% 126,53% 133,65% 138,58% 133,37% 149,23% 156,71% 131,19% 127,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...