Visa allt om Stuckmaster Malmö AB
Visa allt om Stuckmaster Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 246 3 332 1 062 3 697 5 429 5 789 4 673 4 587 6 763 6 891
Övrig omsättning 893 1 100 1 781 1 294 1 643 1 736 818 1 890 1 364 949
Rörelseresultat (EBIT) 270 387 348 430 -164 428 -120 263 975 231
Resultat efter finansnetto 4 119 35 116 -521 91 -425 -158 618 -197
Årets resultat 4 119 30 116 -520 91 -102 52 255 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 4 706 4 838 5 135 5 302 5 528 5 899 6 353 7 023 7 656
Omsättningstillgångar 1 137 982 604 563 1 153 1 401 1 596 1 762 2 201 1 649
Tillgångar 2 197 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 570 451 421 305 825 734 836 904 649
Obeskattade reserver 0 0 0 -5 -5 -4 0 323 668 407
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 543 4 104 4 276 4 488 4 787 4 905 5 446 5 855 6 558 6 798
Kortfristiga skulder 1 080 1 015 715 795 1 369 1 203 1 315 1 101 1 093 1 451
Skulder och eget kapital 2 197 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 65 0 201 253 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 828 1 396 699 1 794 2 398 2 122 1 305 2 016 2 480 2 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 424 169 526 729 663 401 696 880 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 5 139 4 432 2 843 4 991 7 072 7 525 5 491 6 477 8 127 7 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 8 8 8 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 849 666 266 462 679 724 779 765 845 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 383 213 288 394 390 320 486 453 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 336 518 499 583 61 862 347 711 1 636 1 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,43% 213,75% -71,27% -31,90% -6,22% 23,88% 1,87% -32,18% -1,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,61% 6,80% 6,40% 7,63% -2,51% 6,18% -1,60% 3,25% 10,58% 2,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,52% 11,61% 32,77% 11,77% -2,98% 7,39% -2,57% 5,76% 14,43% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,34% 87,85% 97,92% 96,96% 97,74% 91,16% 95,44% 94,40% 91,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,34% -0,99% -10,45% -6,28% -3,98% 3,42% 6,01% 14,41% 16,38% 2,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,13% 10,02% 8,29% 7,32% 4,67% 11,86% 9,79% 13,17% 15,01% 10,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,96% 94,29% 80,98% 67,67% 82,40% 115,05% 120,08% 158,49% 201,37% 113,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...