Visa allt om Termino C 2449 AB
Visa allt om Termino C 2449 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 300 1 484 2 346 3 075 3 070 3 218 2 887 2 015 1 665
Övrig omsättning - 74 - 17 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -208 88 227 70 362 615 1 154 692 286
Resultat efter finansnetto -68 -240 91 302 18 287 617 1 137 695 179
Årets resultat -68 -240 77 247 -108 133 427 836 497 98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 864 877 726 656 697 407 50 36 98 24
Omsättningstillgångar 11 90 709 964 1 217 1 515 1 800 1 692 762 509
Tillgångar 875 967 1 436 1 620 1 914 1 923 1 850 1 728 860 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 78 618 841 894 1 329 1 496 1 292 656 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 14 0 0 4 0
Avsättningar (tkr) 864 877 588 588 588 252 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 12 229 191 422 327 354 436 200 207
Skulder och eget kapital 875 967 1 436 1 620 1 914 1 923 1 850 1 728 860 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 950 648 584 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 235 554 1 051 1 296 1 265 339 180 86 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 62 232 352 694 610 446 352 340 383
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 300 327 300 223 200 167
Omsättning 0 374 1 484 2 363 3 075 3 070 3 218 2 887 2 015 1 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 150 742 782 1 025 1 023 1 073 962 1 008 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 148 403 496 797 743 694 451 554 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -170 145 269 116 408 635 1 184 726 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -79,78% -36,74% -23,71% 0,16% -4,60% 11,47% 43,28% 21,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -21,51% 6,41% 18,95% 4,02% 19,24% 34,38% 66,84% 81,63% 53,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -69,33% 6,20% 13,09% 2,50% 12,05% 19,76% 40,01% 34,84% 17,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 26,00% 32,35% 32,95% 25,85% 38,70% 44,93% 43,51% 27,89% 18,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,14% 8,07% 43,04% 51,91% 47,09% 69,65% 80,86% 74,77% 76,61% 61,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 550,00% 750,00% 309,61% 504,71% 288,39% 463,30% 508,47% 388,07% 381,00% 245,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...