Visa allt om Sector Alarm Service AB
Visa allt om Sector Alarm Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 75 918 81 034 27 515 69 108 76 209 64 014 57 083 48 139 30 906 23 000
Övrig omsättning - - - 11 059 - - 20 201 23 665 14 762 6 235
Rörelseresultat (EBIT) 3 610 13 503 4 569 -1 960 7 474 6 734 5 596 4 142 1 180 839
Resultat efter finansnetto 4 886 15 579 6 681 -3 617 5 759 5 415 4 576 3 169 732 300
Årets resultat -35 -37 -7 7 687 4 124 470 416 315 306 201
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 87 200 71 473 57 437 42 447 22 510 11 388
Omsättningstillgångar 50 419 60 316 100 134 41 873 13 885 16 996 14 650 13 992 6 616 4 601
Tillgångar 50 419 60 316 100 134 41 873 101 084 88 469 72 087 56 439 29 126 15 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 149 39 184 39 221 39 228 31 542 33 425 32 955 32 540 15 175 2 894
Obeskattade reserver 0 0 0 0 13 500 13 500 8 750 4 750 2 025 1 734
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 563 0 28 144 26 060 24 161 8 322 3 080 6 020
Kortfristiga skulder 11 270 21 133 7 350 2 645 27 899 15 484 6 222 10 829 8 847 5 341
Skulder och eget kapital 50 419 60 316 100 134 41 873 101 084 88 469 72 087 56 439 29 126 15 989
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 616 1 309 1 671 1 428 1 368 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 52 510 50 784 18 378 14 471 14 247 9 663 7 845 7 276 4 695 2 287
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 998 16 085 4 365 4 697 5 350 3 577 2 609 3 025 2 151 1 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 918 81 034 27 515 80 167 76 209 64 014 77 284 71 804 45 668 29 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 132 47 47 48 34 37 33 21 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 535 614 585 1 470 1 588 1 883 1 543 1 459 1 472 1 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 511 488 466 442 428 335 364 405 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 610 13 503 4 569 9 556 18 380 15 302 11 909 8 106 5 087 5 059
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,31% 194,51% -60,19% -9,32% 19,05% 12,14% 18,58% 55,76% 34,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,72% 25,87% 6,67% -4,64% 7,41% 7,63% 7,78% 7,35% 4,21% 5,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,45% 19,26% 24,28% -2,81% 9,83% 10,55% 9,82% 8,62% 3,96% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,77% 60,14% 63,45% 40,31% 48,93% 50,50%
Rörelsekapital/omsättning 51,57% 48,35% 337,21% 56,76% -18,39% 2,36% 14,76% 6,57% -7,22% -3,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,65% 64,96% 39,17% 93,68% 41,05% 49,03% 54,66% 63,86% 57,11% 25,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 447,37% 285,41% 1 362,37% 1 583,10% 20,36% 48,01% 105,96% 76,54% 45,91% 48,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...