Visa allt om Staffan Tunbrå AB
Visa allt om Staffan Tunbrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 295 1 146 1 532 1 477 2 063 1 940 1 983 1 927 2 008 1 826
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 540 360 347 386 448 478 322 373 403 136
Resultat efter finansnetto 540 1 154 492 398 473 581 593 513 262 195
Årets resultat 421 1 115 383 385 346 487 440 338 69 174
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 990 340 1 570 1 232 1 000 1 147 1 523 991 539 695
Omsättningstillgångar 1 056 2 736 944 997 1 302 675 163 503 1 008 547
Tillgångar 3 046 3 076 2 514 2 229 2 302 1 822 1 686 1 494 1 547 1 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 530 2 430 1 714 1 531 1 396 1 219 902 632 494 625
Obeskattade reserver 0 0 97 97 202 202 202 202 105 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 515 647 703 601 704 401 582 660 948 617
Skulder och eget kapital 3 046 3 076 2 514 2 229 2 302 1 822 1 686 1 494 1 547 1 242
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 251 470 444 599 476 462 436 475 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 200 265 220 555 320 300 291 260 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 71 75 67 119 203 320 300 322 305
Utdelning till aktieägare 169 320 400 200 250 170 170 170 200 200
Omsättning 1 295 1 146 1 532 1 477 2 063 1 940 1 983 1 927 2 008 1 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 648 573 766 739 1 032 970 992 964 1 004 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 244 393 355 626 469 535 521 530 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 540 360 396 454 498 549 443 373 407 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,00% -25,20% 3,72% -28,41% 6,34% -2,17% 2,91% -4,03% 9,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,73% 37,65% 19,57% 18,30% 22,63% 32,82% 35,59% 34,34% 26,96% 15,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,70% 101,05% 32,11% 27,62% 25,25% 30,82% 30,26% 26,62% 20,77% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,78% 182,29% 15,73% 26,81% 28,99% 14,12% -21,13% -8,15% 2,99% -3,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,06% 79,00% 71,19% 72,08% 67,11% 75,08% 62,33% 52,27% 36,82% 50,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,05% 422,87% 134,28% 165,89% 184,94% 168,33% 28,01% 76,21% 106,33% 88,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...