Visa allt om A Norbergs Montage & Svets Aktiebolag
Visa allt om A Norbergs Montage & Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 291 3 896 4 004 3 631 4 664 3 131 3 011 2 456 2 188 2 839
Övrig omsättning - 16 - - - - 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 582 309 355 375 528 124 130 139 115 364
Resultat efter finansnetto 551 298 349 361 520 120 127 135 113 357
Årets resultat 316 165 216 295 308 115 74 105 86 226
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 412 432 549 167 200 305 379 284 349 454
Omsättningstillgångar 3 211 2 363 2 198 2 125 2 318 1 520 1 274 1 127 882 1 297
Tillgångar 3 622 2 795 2 746 2 292 2 518 1 825 1 653 1 411 1 231 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 873 1 557 1 392 1 376 1 181 1 072 958 884 898 903
Obeskattade reserver 479 335 250 180 201 101 141 113 122 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 405 186 361 167 395 116 78 48 28 158
Kortfristiga skulder 866 717 744 569 741 535 477 366 183 560
Skulder och eget kapital 3 622 2 795 2 746 2 292 2 518 1 825 1 653 1 411 1 231 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 535 280 225 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 178 1 218 1 336 1 449 1 098 616 508 261 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 473 362 335 386 323 408 310 239 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 100 200 0 0 120 91
Omsättning 4 291 3 912 4 004 3 631 4 664 3 131 3 075 2 456 2 188 2 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - 4 4 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 430 1 299 - 908 1 166 1 044 1 004 819 1 094 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 554 - 423 462 501 522 367 367 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 685 433 473 474 634 273 244 236 219 468
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,14% -2,70% 10,27% -22,15% 48,96% 3,99% 22,60% 12,25% -22,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,07% 11,06% 12,96% 16,36% 20,97% 6,79% 7,86% 9,85% 9,50% 20,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,56% 7,93% 8,89% 10,33% 11,32% 3,96% 4,32% 5,66% 5,35% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,63% 66,86% 62,61% 75,57% 63,44% 72,56% 72,30% 73,29% 58,09% 62,38%
Rörelsekapital/omsättning 54,65% 42,25% 36,31% 42,85% 33,81% 31,46% 26,47% 30,99% 31,95% 25,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,42% 65,06% 57,79% 66,16% 52,79% 62,82% 64,24% 68,55% 80,08% 56,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 367,78% 327,20% 291,94% 368,89% 308,77% 273,27% 249,06% 302,73% 472,13% 206,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...