Visa allt om Communicatering AB
Visa allt om Communicatering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 874 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 213 12 229 315 416 -22 38 44 -186
Resultat efter finansnetto -162 203 1 216 308 406 -44 13 27 -198
Årets resultat 6 60 -27 71 190 204 -44 13 27 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 416 273 191 223 113 47 41 58 48
Omsättningstillgångar 410 721 831 650 710 474 515 254 134 121
Tillgångar 767 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 215 156 182 307 117 -87 -43 -56 -83
Obeskattade reserver 78 280 195 195 119 107 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 22 61
Kortfristiga skulder 468 642 754 464 507 364 649 338 226 191
Skulder och eget kapital 767 1 137 1 104 841 932 587 561 295 192 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 410 370 366 238 104 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 1 336 1 255 1 299 424 368 305 268 249 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 204 490 406 419 321 282 225 177 121 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 1 874 4 336 3 794 3 867 3 286 2 825 1 917 1 707 1 467 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 937 1 445 1 265 1 289 1 643 1 413 959 854 734 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 627 568 578 595 515 463 348 247 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -87 243 40 260 342 438 -8 55 56 -148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,78% 14,29% -1,89% 17,68% 16,32% 47,37% 12,30% 16,36% 79,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,90% 18,73% 1,36% 27,23% 33,91% 71,04% -3,92% 12,88% 22,92% -110,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,74% 4,91% 0,40% 5,92% 9,62% 14,76% -1,15% 2,23% 3,00% -22,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,95% 74,05% 77,44% 78,02% 75,59% 76,74% 87,90% 76,04% 80,71% 55,62%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% 1,82% 2,03% 4,81% 6,18% 3,89% -6,99% -4,92% -6,27% -8,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,75% 38,12% 27,91% 38,73% 42,35% 33,37% -15,51% -14,58% -29,17% -49,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,61% 112,31% 110,21% 140,09% 140,04% 130,22% 79,35% 75,15% 59,29% 63,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...