Visa allt om ÖPM Fastigheter AB
Visa allt om ÖPM Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 896 5 677 4 273 5 463 8 068 6 750 4 628 3 178 2 596 3 403
Övrig omsättning 506 364 702 565 153 357 211 230 179 198
Rörelseresultat (EBIT) 125 806 406 211 842 613 457 118 217 694
Resultat efter finansnetto 118 783 371 174 779 561 424 87 211 673
Årets resultat 201 494 283 114 535 409 290 95 155 352
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 377 2 306 2 396 2 502 2 581 2 596 2 835 1 489 1 569 1 667
Omsättningstillgångar 3 408 3 452 2 321 2 809 3 266 2 338 2 765 2 050 1 816 1 937
Tillgångar 5 785 5 759 4 717 5 311 5 847 4 934 5 600 3 539 3 385 3 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 607 2 706 2 462 2 330 2 366 2 031 1 772 1 602 1 627 1 563
Obeskattade reserver 909 1 052 906 898 922 875 879 863 914 945
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 555 598 680 1 076 1 172 1 268 1 184 460 520 580
Kortfristiga skulder 1 714 1 403 668 1 008 1 387 759 1 766 614 323 517
Skulder och eget kapital 5 785 5 759 4 717 5 311 5 847 4 934 5 600 3 539 3 385 3 604
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 230 192 210 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 800 967 954 995 881 495 306 223 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 261 284 363 382 288 250 170 151 161
Utdelning till aktieägare 0 300 250 150 150 200 150 120 120 90
Omsättning 7 402 6 041 4 975 6 028 8 221 7 107 4 839 3 408 2 775 3 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 724 1 892 1 424 1 366 2 017 1 688 1 543 1 589 1 298 1 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 365 449 339 361 325 359 364 338 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 886 484 290 954 783 611 281 408 882
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,47% 32,86% -21,78% -32,29% 19,53% 45,85% 45,63% 22,42% -23,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,32% 14,00% 8,71% 4,24% 14,42% 12,99% 8,16% 3,42% 7,62% 19,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% 14,20% 9,62% 4,12% 10,45% 9,50% 9,87% 3,81% 9,94% 21,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,24% 41,34% 43,37% 35,95% 37,58% 35,08% 46,37% 43,99% 62,25% 66,03%
Rörelsekapital/omsättning 24,56% 36,09% 38,68% 32,97% 23,29% 23,39% 21,59% 45,19% 57,51% 41,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,32% 61,24% 67,18% 57,06% 52,09% 54,23% 43,21% 63,24% 67,51% 62,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,83% 246,04% 347,46% 278,67% 235,47% 308,04% 156,57% 333,88% 562,23% 374,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...