Visa allt om West Pro AB
Visa allt om West Pro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 977 3 946 4 866 5 367 6 581 7 675 8 059 7 786 10 298 15 719
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -194 -148 28 45 218 298 300 913 237 943
Resultat efter finansnetto -193 -147 30 47 220 296 299 914 275 939
Årets resultat 12 64 75 36 107 161 161 441 150 705
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 847 3 592 5 142 5 697 6 847 8 675 7 738 6 991 2 264 778
Tillgångar 2 847 3 592 5 142 5 697 6 847 8 675 7 739 6 991 2 264 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 930 918 853 779 743 636 475 714 273 123
Obeskattade reserver 0 209 439 507 507 452 377 298 68 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 917 2 466 3 850 4 412 5 597 7 588 6 887 5 979 1 923 655
Skulder och eget kapital 2 847 3 592 5 142 5 697 6 847 8 675 7 739 6 991 2 264 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 426 400 396 384 390 433 796
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda - 1 171 808 367 362 326 318 306 325 3 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 618 480 426 414 425 392 347 400 1 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 2 977 3 946 4 866 5 367 6 581 7 675 8 059 7 786 10 298 15 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 489 1 315 2 433 2 684 3 291 3 838 4 030 3 893 5 149 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 603 647 633 590 633 569 563 930 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -194 -148 28 45 218 298 300 913 237 943
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,56% -18,91% -9,33% -18,45% -14,25% -4,76% 3,51% -24,39% -34,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,78% -4,09% 0,60% 0,84% 3,23% 3,45% 3,88% 13,22% 12,15% 121,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,48% -3,73% 0,64% 0,89% 3,36% 3,90% 3,72% 11,87% 2,67% 6,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,73% 48,71% 33,00% 30,00% 26,01% 25,99% 22,45% 31,93% 20,37% 50,71%
Rörelsekapital/omsättning 31,24% 28,54% 26,55% 23,94% 18,99% 14,16% 10,56% 13,00% 3,31% 0,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,67% 30,10% 23,25% 20,62% 16,31% 11,17% 9,73% 13,35% 14,22% 15,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,51% 145,66% 133,56% 129,13% 122,33% 114,33% 112,36% 116,93% 117,73% 118,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...